Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy Gminy
    Wójt Gminy Kazimierz Biskupi (1)
    Rada Gminy Kazimierz Biskupi (0)
        Skład Rady (0)
            Kadencja 2014-2018 (1)
            Kadencja 2010-2014 (1)
            Kadencja 2018-2023 (1)
        Przewodniczący Rady Gminy (0)
            Kadencja 2014-2018 (1)
            Kadnecja 2010-2014 (1)
            Kadencja 2018-2023 (1)
        Wiceprzewodniczący Rady Gminy (0)
            Kadencja 2014-2018 (1)
            Kadencja 2010-2014 (1)
            Kadencja 2018-2023 (1)
        Komisje Rady Gminy (0)
            Kadencja 2014-2018 (4)
            Kadencja 2010-2014 (4)
            Kadencja 2018-2023 (4)
        Uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi (0)
            Archiwum (0)
                Kadencja 2006-2010 (0)
                    2009 rok (130)
                    2010 rok (86)
                    2008 rok (1)
                    2007 rok (1)
                    2006 rok (1)
                Kadencja 2002-2006 (5)
                Kadencja 2010-2014 (0)
                    2014 rok (82)
                    2013 rok (95)
                    2012 rok (108)
                    2011 rok (127)
                    2010 rok (20)
                Kadencja 2014-2018 (0)
                    2014 rok (21)
                    2015 rok (133)
                    2016 rok (130)
                    2017 rok (142)
                    2018 rok (100)
            2018 rok (28)
            2019 rok (155)
        Protokoły (0)
            Protokoły z Sesji Rady Gminy (0)
                2009 (0)
                Archiwum (0)
                    Kadencja IV (0)
                    Kadencja V (0)
            Protokoły z Komisji Rady Gminy (0)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (0)
                    2009 (0)
                    Archiwum (0)
                        Kadencja IV (0)
                        Kadencja V (0)
                Komisja Kultury i Oświaty, Porządku Publicznego, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych (0)
                    2009 (0)
                    Archiwum (0)
                        Kadencja IV (0)
                        Kadencja V (0)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (0)
                    2009 (0)
                    Archiwum (0)
                        Kadencja IV (0)
                        Kadencja V (0)
        Zbiór Aktów Prawa Miejscowego (1)
        Stanowiska, oświadczenia, apele, deklaracje Rady Gminy Kazimierz Biskupi (4)
        Interpelacje i zapytania radnych (6)

Aktualności
    Przetargi (73)
    Konkursy (50)
        2003 rok (0)
        2004 rok (0)
        2005 rok (0)
        2006 rok (0)
        2007 rok (0)
        2008 rok (0)
    Projekty UE (4)
    Obwieszczenia Ogłoszenia (831)
        Archiwum (0)
            2008 (0)
            2007-2005 (1)
    Komunikaty Informacje (65)
    Kontrole (17)
        Ze względu na ograniczenia techniczne pełna dokumentacja pokontrolna dostępna jest w Urzędzie. ważne! (1)
    Wykaz osób i podmiotów korzystających z ulg podatkowych (4)
        Archwium (10)
    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (15)
        archiwum (6)
    Komunikaty dla rolników (11)
    System Informacji o Środowisku (1)
    Zgromadzenia (5)
    Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców (1)
    Zapytania ofertowe (2)

Wybory
    Sejm i Senat 2019 (15)
    Parlament Europejski 2019 (14)
    Wybory 2018 (36)
    Wybory Parlamentarne 2015 (6)
    Referendum 2015 (10)
    Wybory Uzupełniające (38)
    Wybory do Izb Rolniczych (5)
        2015 (0)
        2019 (3)
    Wybory Ławników (0)
        2015 (3)
        2019 (3)
    Archiwum (0)
        Wybory do Europarlamentu 2014 (5)
        Wybory Prezydenckie 2015 (12)
        WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE (14)
        Wybory 2011 (1)
        Wybory Samorządowe 2014 (30)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. (13)

Gmina Kazimierz Biskupi
    Jednostki Organizacyjne Gminy (9)
    Jednostki Pomocnicze Gminy (0)
        Sołectwa (1)
    Współpraca zagraniczna (2)
    Raport o stanie gminy (1)

Urząd Gminy
Kazimierz Biskupi

    Kierownictwo Urzędu (0)
        Zastępca Wójta (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy
Kazimierz Biskupi
(1)
        Wykaz kierowników (1)
    Referaty (1)
    Samodzielne stanowiska pracy (1)
    Sposób, stan przyjmowania, kolejność załatwiania lub rozstrzygania spraw. (1)
    Prowadzone rejestry
i ewidencje
(0)
    Dokumenty do pobrania (0)
        Referat Ochrony Środowiska (0)
            Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (1)
            Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
            Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
            Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków (1)
            Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku (1)
            Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług nad bezdomnymi zwierzetami (1)
            Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy agresywnej (1)
            Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (1)
            Deklaracja o wysokości opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi (1)
            Wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (1)
            Wniosek o zwrot nadpłaty na konto (1)
            Wniosek o zwrot nadpłaty w Kasie Urzędu (1)
            Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (1)
            Wniosek o zmienę wpisu do rejestru działalnosci regulowanej (1)
            Wniosek o udzielenie informacji publicznej (1)
            Informacja o wyrobach zawierających azbest (1)
            Informacja o zakończeniu stosowania wyrobów zawierających azbest (1)
            Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie (1)
            Wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierajacych azbest (1)
            Wniosek o udzielenie informacji o środowisku (1)
            Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową- RDOŚ w Poznaniu (1)
            Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (1)
            Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew (1)
            Łowiectwo (0)
        Referat Podatkowy (0)
            Archiwum dokumentów Referatu Podatkowego (0)
                Uchwały archiwalne (32)
                Deklaracje archiwalne (28)
            Podatek leśny (1)
            Podatek od nieruchomości (1)
            Podatek od środków transportowych (1)
            Podatek rolny (1)
            Zaświadczenia (2)
            Uchwały (9)
            Deklaracje i informacje (4)
            Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (3)
        Referat Inwestycji i Rozwoju (2)
            Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (1)
            Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
            Wniosek o zajęcie pasa drogowego (1)
            Wniosek o wydanie informacji (1)
            Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi (1)
            Protokół z komisyjnego odbioru pasa drogowego (1)
            Wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (1)
            Wniosek o wydanie zaświadczenia dla działki nr... (1)
            Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków (1)
            Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu (1)
            Wniosek o lokalizację obiektów (1)
        Stanowisko ds. Administracyjnych, Wojskowych i Obrony Cywilnej (2)
        Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności (2)
        Referat Nieruchomości (5)
    Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych (1)
    Dzienniki Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
        Archiwum (4)
    Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy (1)
    Strategia rozwoju (1)
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (1)
    Zarządzenia Wójta Gminy (4)
        kadencja 2002-2006 (3)
        kadencja 2006-2010 (5)
        kadencja 2010-2014 (5)
        2015 rok (1)
        2016 rok (1)
        2017 rok (1)
        2018 rok (1)
        2019 rok (1)

Finanse Gminy
    Informacja Finansowa (6)
        Budżet Gminy na 2003 rok (2)
        Budżet Gminy na 2004 rok (2)
        Budżet Gminy na 2005 rok (2)
        Budżet Gminyna 2006 rok (2)
        Budżet Gminy na 2007 rok (2)
        Budżet Gminy na 2008 rok (2)
        Budżet Gminy na 2009 rok (5)
        Budżet Gminy za 2010 rok (3)
        Budżet Gminy na 2011 rok (5)
        Budżet Gminy na 2012 rok (5)
        Budżet Gminy na 2013 rok (4)
        Budżet Gminy na 2014 rok (4)
        Budżet Gminy na 2015 rok (4)
        Budżet Gminy na 2017 rok (4)
        Budżet Gminy na 2018 rok (4)
        Budżet Gminy na 2019 rok (3)
    Opinie RIO (9)
    Majątek Gminy (3)
        2003 rok (1)
        2004 rok (1)
        2005 rok (1)
        2006 rok (1)
        2007 rok (1)
        2008 rok (1)
        2009 rok (1)
        2010 rok (1)
        2011 rok (1)
        2012 rok (1)
        2013 rok (1)
        2014 rok (1)
        2019 rok (1)
    Sprawozdania finansowe (0)
        Urząd Gminy (1)
        Łączne sprawozdania finansowe (1)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Urząd Gminy (0)
            w trakcie 2015 r. (13)
            za 2015 r. (1)
            za 2016 r. (1)
            za 2017 r. (1)
            w trakcie 2018 r. (1)
            za 2018 r. (1)
            w trakcie 2019 r. (1)
        Jednostki organizacyjne (7)
        Rada Gminy (0)
            w trakcie 2015 r. (3)
            za 2015 r. (1)
            za 2016 r. (1)
            za 2017 r. (1)
            w trakcie 2018 r. (1)
            na koniec kadencji 2014-2018 (1)
            na dzień złożenie ślubowania (22.11.2018 r.) (1)
            za 2018 r. (1)
        Archiwum (0)
            2015 rok (0)
                Rada Gminy (0)
                    Rada Gminy oświadczenia na dzień ślubowania (0)
            2014 rok (25)
                Rada Gminy (0)
                    Rada Gminy oświadczenia na dzień ślubowania (14)
                    Rada Gminy oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 (15)
                    Rada Gminy Oświadczenia za 2014 rok (13)
            2013 rok (25)
                Rada Gminy (15)

Ochrona Środowiska
    Azbest (7)
    Ochrona Zwierząt (11)
    Usuwanie drzew i krzewów (8)
        Obwieszczenia w sprawie usuwania drzew (1)
        OŚR.6131.1.26.2017- Usuwanie drzew (2)
        OŚR.6131.1.19.2019 (3)
    Komunikaty dla rolników (113)
    Decyzje Środowiskowe (7)
        OŚR.6220.6.2012-Budowa zakładu przetwórstwa mięsa na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 211/6 w obrebie geodezyjnym Nieświastów (7)
        OŚR.6220.11.2013-Budowa farmy wiatrowej Kazimierz Biskupi (20)
        OŚR.6220.12.2013-Budowa farmy wiatrowej Stefanowo II o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 8 MW, składających się z dwóch siłowni wiatro (8)
        OŚR.6220.1.2015-Budowa oczyszczalni ścieków technologicznych z kolektorem ścieków surowych i oczyszczonych (2)
        OŚR.6220.4.2015- Przebudowa drogi gminnej (ul. Chełmońskiego) w Posadzie (6)
        OŚR.6220.1.2014-Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW- Stefanowo (13)
        OŚR.6220.6.2015- BUDOWA FARMY WIATROWEJ KOZARZEWEK (3)
        OŚR.6220.7.2011-Budowa parku elektrowni wiatrowych "Kazimierz Biskupi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 64 MW zlokalizowanego na terenie Gminy Kazimierz Biskupi w obrębie geodezyjnym Nieświastów, Komorowo, Stefanowo oraz w obrębie geodezyjnym Słaboludz gmina Kleczew (6)
        OŚR.6220.8.2015-Przebudowie istniejącego rurociągu tłocznego (1)
        OŚR.6220.7.2011-Punkt skupu złomu (1)
        OŚR.6220.1.2016-Budowa dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Jóźwin Kolonia, gmina Kazimierz Biskupi (1)
        OŚR.6220.3.2016-Budowa elektrowni fotowoltaicznej Bochlewo o maks.mocy przyłączeniowej 1,0 MW na działce o nr ew.418, obręb Bochlewo, gmina Kazimierz Biskupi (1)
        OŚR.6220.4.2016-Zbieranie, sortowanie selektywnie zbieranych odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań pochodzacych z mechanicznej sortowni odpadów i selektywnej zbiórki na działce oznaczonej nr ew.1271/1 obręb Kazimierz Biskupi (4)
        OŚR.6220.5.2016-Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych (1)
            OŚR.6220.8.2016-Budowia odcinka Nr 1 ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w ramach zadania "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - przygotowanie wspólnej dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania jw. (1)
        OŚR.6220.9.2016- Budowia odcinka Nr 2 ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w ramach zadania "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" - przygotowanie wspólnej dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania jw. (2)
        OŚR.6220.8.2016 - Budowa odcinka nr 1 ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (1)
        OŚR.6220.3.2015- Eksploatacja odkrywkowa kryuszywa naturalnego ze złoża Dobrosłowo RK na działce 7/13 (1)
        OŚR.6220.10.2016-„Zbieraniu, przetwarzaniu i odzysku odpadów z tworzyw sztucznych polegająca na produkcji przemiału i regranulatu” (1)
        OŚR.6220.11.2016- "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ozn. nr ewid. 199/26, 199/27, 199/28 w obrębie geodezyjnym Nieświastów (1)
        OŚR.6220.2.2013-Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 2,0 MW realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159/5 i 146/2 obręb geodezyjny Jabłonka, gm. Kleczew (9)
        OŚR.6220.1.3.2017- Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w miejscowości Dobrosołowo wraz z odwodnieniem (4)
        OŚR.6220.2.3.2017-Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu (1)
        OŚR.6220.1.1.2017- Budowie stacji elektroenergetycznej SN/110 kV wraz z infrastrukturą przyłączeniową Anielewo/Dobrosołowo (1)
        OŚR.6220.2.2018-Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400kV relacji Kromolice-Pątnów, na odcinku od istniejącego słupa nr 10 do SE Pątnów (2)
        OŚR.6220.1.2019 - Rozbudowa istniejącej hali magazynowej z budynkiem biurowo socjalnym o halę magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (1)
        OŚR.6220.3.2019 - Budowa budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej dla bydła opasowego na głębokiej ściółce z wybiegami o obsadzie 66,9 DJP z infrastrukturą towarzyszącą (1)
        OŚR.6220.4.2019 - Modernizacja i rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN wraz z infrastrukturą przyłączeniową (1)
        OŚR.6220.5.2019 - Budowa drogi gminnej pomiędzy m. Dobrosołowo i m. Komorowo wraz z odwodnieniem i oświetleniem (4)
    Informacja podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kazimierz Biskupi (1)
    Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej (1)
    Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (1)
    Deratyzacja (1)
    Programy (1)
        Raport z wykonania programu 2012-2013 (1)
        Raport z wykonania programu 2014-2015 (1)
    Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (2)
    Spalanie traw (1)
    Komunikaty dla mieszkańców (13)
    Wniosek na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)
    Łowiectwo (2)
    Uprawa maku i konopii włóknistych (1)
    Konkursy dla mieszkańców (10)
    Ochrona powietrza (6)
    Koła Gospodyń Wiejskich (6)

Gospodarka odpadami komunalnymi
    Rejestr działalności regulowanej (10)
    Informacje o podmiotach (7)
    Nowe wzory sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych (3)
    Uchwały Rady Gminy (4)
    Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)
    Zasady segregacji odpadów komunalnych (8)
    PSZOK (4)
    Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (6)
    Poziomy recyklingu (8)
    Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych (1)
    Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3)
    Informacja dla przedsiebiorców (1)
    Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (6)
    Wykaz osób zgodnie z art. 37 ust.1 pkt. 2 lit f ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (4)
    AKTUALNOŚCI (7)
    Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od wlaściieli nieruchomości z terenu gminy (1)

Informacje
    Redakcja (1)
    Niepublikowane w BIP (1)

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza


Informacje dodatkowe

Rejestry
    Rejestr instytucji kultury (1)

Petycje
    Petycje wniesione do Wójta Gminy (22)
    Petycje wniesione do Rady Gminy (5)
    Zestawienie petycji (2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij