W mysl zapisów art. 25 ust. 1 pkt 8 ppkt a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy ma obowiązek zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej opracowany Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, tak aby każdy mieszkaniec mógł zweryfikować stopień realizacji zamierzeń gminy w zakresie ochrony środowiska. Przekazujemy w Państwa ręce opracowany przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Raport z realziacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2014-2015.