Gmina Kazimierz Biskupi informuje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniach skierowanych do Wójta Gminy Kazimierz Biskupi miejscami tym są:

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

 

Spółdzielnia Kołek Rolniczych

ul. Golińska 10

62-530 Kazimierz Biskupi