Sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Dz.U.z 2011 r. Nr 14, poz.1319 z późn.zm.)   i załatwiane zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

O stanie przyjmowania, kolejności załatwiania lub rozstrzygania można  dowiedzieć się bezpośrednio w referacie lub samodzielnym stanowisku Urzędu Gminy,   w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.  Informacja  o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi w Regulaminie Organizacyjnym. W zakładce referaty   i samodzielne stanowiska podane są kontakty telefoniczne oraz siedziby biur. O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu. Sprawy załatwiane są  w trybach i terminach określonych w ustawach (np. Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, K.p.c. itd.).

Dodatkowe informacje w zakresie prowadzonych spraw strona postępowania może uzyskać pod  adresem Urzędu Gminy Plac Wolności1, 62-530 Kazimierz Biskupi.