Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 06.09.2019r. art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz.2010 z późn. zm. ) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na odrębny rachunek bankowy.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

94 8530 0000 0200 0374 2000 0470