Gmina Kazimierz Biskupi jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, że w yniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza oferte wybrano na okres od dnia 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku

Zakład Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.
w Kleczewie
ul. Rezmieśnlnicza 21
62-540 Kleczew