Gmina Kazimierz Biskupi jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, że w yniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza oferte wybrano na okres od dnia 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku

Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun,

Roztoka 6, 62-513 Krzymów