PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NALEŻY SKŁADAĆ ZAWSZE 
DO DNIA 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO

 

Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011r, Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne posiadające nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Kazimierz Biskupi, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, za poprzedni rok kalendarzowy, przedkładają Wójtowi Gminy informację o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystywania oraz informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone. Informację tę należy składać pisemnie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wymienionego wyżej rozporządzenia.

Osoba fizyczna sporządza informację w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

Osoby prawne obowiązane są złożyć informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

 

 

Do pobrania:

Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest