INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

 

            Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina, iż sposób postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest uregulowany został w następujących aktach prawnych:

·         Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z póź. zm)

·          Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31)

·         Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z póź. zm.)

 

Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest został od 1998 r. wprowadzony w życie formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Odpowiedzią na pytanie, jak długo dach eternitowy może jeszcze leżeć,  może być stwierdzenie, że w zależności od oceny stanu technicznego pokrycia dachu, może zaistnieć pilna konieczność usunięcia lub zabezpieczenia pokrycia dachowego albo wymóg ponownej oceny stanu  technicznego dachu w określonej przyszłości ( do 1 roku, do 5 lat).

 Obowiązek oceny stanu i określenia możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wynika z aktów wykonawczych do wspomnianej ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Aktualnym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, którego § 4. mówi: „Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów”. Z kolei Rozporządzeni Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r., które zawiera obowiązujące kryteria oceny i terminy kolejnych ocen. Kryterium określenia stopnia pilności stanowi sumaryczna liczba punktów, wynikająca z przeprowadzonej oceny wyrobu zawierającego azbest, według wzoru podanego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

            Sposób postępowania z wyrobem zawierającym azbest, tj.  zabezpieczania i usuwania wyrobu jest także uregulowany Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Wykonanie czynności związanych z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest jest przeprowadzane pod nadzorem właściwego organu nadzoru budowlanego (PINB), właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego i właściwego Okręgowego Inspektora Pracy. Zgłoszenia do wymienionych organów w terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac, dokonuje wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest. Roboty budowlano-remontowe prowadzone z udziałem wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów wynikających z przepisów BHP. Podejmujący te prace powinni przejść specjalistyczne badania medyczne, odbyć przeszkolenie w zakresie minimalizacji zagrożeń oraz posiadać odpowiednie zezwolenia, starosty lub marszałka województwa właściwego dla terenu robót, na wytwarzanie odpadów zawierających azbest. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne samodzielne usuwanie wyrobu zawierającego azbest przez właściciela budynku ani zaproponowany w pytaniu sposób postępowania z usuniętym odpadem.

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania... (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 31), właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawia się w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 (Informacja  o wyrobach zawierających azbest) do w/w rozporządzenia. Osoby prawne jeden egzemplarz Informacji powinny przedłożyć marszałkowi województwa, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. W przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, przedmiotowa Informacja winna być przedłożona bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Przypomina się, iż Informacja o wyrobach zawierających azbest - celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest - podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Na podstawie zebranych od mieszkańców danych, burmistrz, wójt lub prezydent miasta przedkłada  marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających  szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr  25, poz. 150 z późn. zm.).

 

Załączniki:

1)      Informacja o wyrobach zawierających azbest

2)      Informacja o wyrobach zawierających azbest1), których wykorzystywanie zostało zakończone

3)      Ocena stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest