Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Ogłoszenia i Obwieszczenia

  Kazimierz Biskupi, dn. 26.06.2006 r.
 
                    O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm. ), podajŠ do
publicznej wiadomoci, že w dniu 26 czerwca 2006 r. zostaa wydana decyzja
znak IN|.7625-8/06 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjŠ
przedsiŠwziŠcia :
         
"Budowa ul. Leszczynowej i ul. |wierkowej oraz chodnika na ul. DŠbowej
i ul. Bukowej w Kazimierzu Biskupim"
         
Lokalizacja:
Wojew˘dztwo Wielkopolskie
Powiat Konin
Gmina Kazimierz Biskupi
Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Leszczynowa i ul. |świerkowa oraz ul. Debowa  
 i ul. Bukowa
Wnioskodawca:
Pani Ewa M. Buciak
Pracownia Projektowo - Usugowa
"KON.TRAKT"
ul. Przemysowa 14/40
62-510 Konin
          
Ukazuje siŠ:
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
2. Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3. W publicznie dostŠpnym wykazie:www.bip.kazimierz-biskupi.pl
    (TB)
 

 

W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 

 

 

  Kazimierz Biskupi, dn. 26.06.2006 r.

 

               O B W I E S Z C Z E N I E
         Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
 ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm. ), podajŠ do
publicznej wiadomoci,  že w dniu 26 czerwca 2006 r. zostaa wydana decyzja
znak IN|.7625-9/06 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjŠ przedsiŠwziŠcia :
         
"Budowa ul. Jodowej w Kazimierzu Biskupim - odcinek od ul. Sosnowej
o dugoci 300,00 m -  jako pierwszy etap realizacji"
         
Lokalizacja:
Wojew˘dztwo Wielkopolskie
Powiat Konin
Gmina Kazimierz Biskupi
Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Jodowa
Wnioskodawca:
Pani Ewa M. Buciak
Pracownia Projektowo - Usugowa
"KON.TRAKT"
ul. Przemysowa 14/40
62-510 Konin
          
Ukazuje siŠ:
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
2. Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3. W publicznie dostŠpnym wykazie: www.bip.kazimierz-biskupi.pl
    (TB)
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 
     Kazimierz Biskupi, dn. 26.06.2006 r.
      
 
                            O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm. ), podajŠ do
publicznej wiadomoci, že w dniu 26 czerwca 2006 r. zostaa wydana decyzja
 znak IN|.7625-5/06 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjŠ
przedsiŠwziŠcia :
         
"Budowa sieci wodoci+gowej wraz z przykanalikami w miejscowoci Kazimierz
Biskupi, ul. Plac Wolnoci i ul. Warszawska"
         
Lokalizacja:
Wojew˘dztwo Wielkopolskie
Powiat Konin
Gmina Kazimierz Biskupi
Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnoci i ul. Warszawska
Wnioskodawca:
Projektant Mariusz Narožny
"MARWES" Projektowanie i Nadz˘r
ul. Goliäska 14a/9
62-530 Kazimierz Biskupi
          
Ukazuje siŠ:
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
2. Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3. W publicznie dostŠpnym wykazie:www.bip.kazimierz-biskupi.pl
    (TB)
 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

                                                                   


Kazimierz Biskupi,  08.06.2006r.

 
                                                KOMUNIKAT
                             W˘jta Gminy Kazimierz Biskupi
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p˘zn. zm.) oraz
na podstawie art. 61 ő4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postŠpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p˘zn. zm.) W˘jt Gminy
Kazimierz Biskupi zawiadamia, že zostao wszczŠte postŠpowanie w sprawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nastŠpuj+cej
inwestycji:
Blok o mocy 460 MW Elektrowni P+tn˘w II: budowa Nastawni Ukadu NawŠglania
- budynek A6-1 wraz z przy+czami, zmiany konstrukcji modernizowanych
Budynk˘w Przesypowych A1-2 i A1-3, zmiana wej? do projektowanego Tunelu
A10, budowa przy+czy do Budynk˘w Ukadu NawŠglania oraz przebudowa
koliduj+cej zakadowej infrastruktury technicznej w obrŠbie gminy Kazimierz
Biskupi
Lokalizacja
wojew˘dztwo wielkopolskie
powiat Konin
gmina Kazimierz Biskupi
-  obrŠb Kamienica, dziaki nr 148/3, 148/17, 148/27

Wnioskodawca
Elektrownia P+tn˘w II sp. z o.o., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
W zwi+zku z powyžszym, na podstawie art. 10 kpa strony mog+ zapozna? siŠ
 z dokumentami w w/w sprawie w tutejszym UrzŠdzie Gminy w pokoju nr 14
w godzinach urzŠdowania w terminie 7 dni od dnia ukazania siŠ niniejszego
komunikatu.
Ukazuje siŠ:
1.        Tablica ogoszeä UG w Kazimierzu Biskupim
2.        Oficjalna strona internetowa gminy Kazimierz Biskupi www.kazimierz-biskupi.pl
3.        Strona internetowa ZE "PAK" S.A. www.zepak.pl
a/a

 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 


Kazimierz Biskupi, dn. 02.06.2006 r.
              
O B W I E S Z C Z E N I E
            Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) podajŠ do publicznej
wiadomoci, že w dniu 2 czerwca 2006 r. wydaem postanowienie znak
IN|.7625-12/06, w sprawie przedsiŠwziŠcia "Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami na ul. Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza,
Lemiana, Wyspiaäskiego wraz z przepompowni+ ciek˘w w Posadzie", že
 postŠpowanie w przedmiotowej sprawie nie wymaga sporzĽdzenia raportu
 o oddziaywaniu przedsiŠwziŠcia na rodowisko.
W zwi+zku z powyžszym strony maj+možliwo? zapoznania
siŠ z dokumentami w przedmiotowej sprawie w siedzibie
UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim, Referacie Inwestycji
i Ochrony |rodowiska, w godz. 7.30 - 15.30, telefon 063-2411210.
Ukazuje siŠ :
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
2. Tablice ogoszeä w m. Posada
3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
    (TB)
 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek


Kazimierz Biskupi, dn. 02.06.2006 r.
              
  O B W I E S Z C Z E N I E
            Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) podajŠ do publicznej
wiadomoci,  že w dniu 2 czerwca 2006 r. wydaem postanowienie znak
IN|.7625-13/06 w sprawie przedsiŠwziŠcia "Budowa sieci wodoci+gowej w Posadzie
 - obrŠb geodezyjny Sok˘ki", že postŠpowanie w przedmiotowej sprawie nie
wymaga sporz+dzenia raportu o oddziaywaniu przedsiŠwziŠcia na rodowisko.
W zwi+zku z powyžszym strony maj+ možliwo? zapoznania siŠ
z dokumentami w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy
 w Kazimierzu Biskupim, Referacie Inwestycji i Ochrony |rodowiska,
 w godz. 7.30 - 15.30, telefon 063-2411210.
Ukazuje siŠ :
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
2. Tablice ogoszeä w m. Posada
3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
    (TB)
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 


Kazimierz Biskupi,  dnia  09.06.2006 r.

                                         OBWIESZCZENIE
 
               Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) oraz art. 10 ő 1
ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r.  Kodeksu  PostŠpowania Administracyjnego
 (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071  z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu
Biskupim uprzejmie informuje o možliwoci zapoznania siŠ z caym
materiaem zgromadzonym w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacjŠ przedsiŠwziŠcia "Budowa sieci wodoci+gowej
 wraz z przy+czami w m. Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnoci  i ul.
 Warszawska". Z w/w materiaem možna siŠ zapozna? w Referacie  Inwestycji
 i Ochrony |rodowiska UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac
Wolnoci 1 w pokoju nr 10 w terminie  14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
 Ukazuje siŠ :
1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
2.      Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3.      www.bip.kazimierz-biskupi.pl
(TB)
 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek
                  
                             
Kazimierz Biskupi,  dnia  09.06.2006 r.
                                                 OBWIESZCZENIE
               Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) oraz art. 10 ő 1 ustawy
 z dnia 14  czerwca 1960 r.  Kodeksu  PostŠpowania Administracyjnego (Dz. U.
 z 2000 r. Nr 98 poz. 1071  z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu Biskupim
uprzejmie informuje o možliwoci zapoznania siŠ z caym materiaem zgromadzonym
 w sprawie wydania decyzji  o rodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacjŠ przedsiŠwziŠcia "Budowa ulicy Jodowej w Kazimierzu Biskupim
- odcinek od ulicy Sosnowej o dugoci 300,00 m- jako pierwszy etap
realizacji".  Z w/w materiaem možna siŠ zapozna? w Referacie  Inwestycji
 i Ochrony |rodowiska UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac
Wolnoci 1 w pokoju nr 10 w terminie 14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
 Ukazuje siŠ :
1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
2.      Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3.      www.bip.kazimierz-biskupi.pl
(TB)
 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek
 
            Kazimierz Biskupi,  dnia  09.06.2006 r.
                                             OBWIESZCZENIE
               Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
 ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) oraz art. 10 ő 1
ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeksu PostŠpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071  z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu Biskupim
 uprzejmie informuje o možliwoci zapoznania siŠ z caym materiaem zgromadzonym
 w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjŠ
 przedsiŠwziŠcia "Budowa ulicy Leszczynowej i |wierkowej oraz chodnika na
 ulicy DŠbowej i Bukowej w Kazimierzu Biskupim" Z w/w materiaem
možna siŠ zapozna? w Referacie Inwestycji i Ochrony |rodowiska UrzŠdu
 Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolnoci 1 w pokoju nr 10 w terminie 
14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
 Ukazuje siŠ :
1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
2.      Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3.     www.bip.kazimierz-biskupi.pl
(TB)
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 


Kazimierz Biskupi, dnia  31.05.2006r.
 
 
                                  OBWIESZCZENIE
 
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p˘zn. zm.)
oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ő4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
-Kodeks postŠpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr
 98 poz. 1071 z p˘zn. zm.) zawiadamia siŠ, že na wniosek
PrzedsiŠbiorstwa Wodoci+g˘w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie,
 ul. Poznaäska 49, 62-510 Konin, zostao wszczŠte postŠpowanie
 w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
nastŠpuj+cej inwestycji:
 
Nazwa inwestycji
Odbudowa sieci wodoci+gowej w ul. Janowskiej na terenie gminy
 Kazimierz Biskupi
 
Lokalizacja
wojew˘dztwo wielkopolskie
powiat Konin
gmina Kazimierz Biskupi
obrŠb Kamienica, dziaki nr 3/3, 177, 7/3, 4
Zgodnie z art. 10 ő1 Kodeks postŠpowania administracyjnego
zainteresowani mog+ zapozna? siŠ z zebranym materiaem
w siedzibie UrzŠdu Gminy, Plac Wolnoci 1, 62-530 Kazimierz
Biskupi w godzinach urzŠdowania i wnie? ewentualne uwagi
i zastrzeženia.
Ukazuje siŠ:
1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
2.      Tablica ogoszeä PrzedsiŠbiorstwa Wodoci+g˘w i Kanalizacji
         Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznaäska 49, 62-510 Konin
3.      Internet:  www.bip.kazimierz-biskupi.pl
 
a/a
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 


  • Kazimierz Biskupi dn, 30.05.2006
            Roczna informacja z wykonania budžetu gminy
                           Kazimierz Biskupi za 2005 r.
     W roku  2005r dochody zostay wykonane w kwocie 24.450.630,00 z
    na planowane  26.185.201,00 z tj.93,38 %, natomiast wydatki
    wykonano w kwocie 31.115.044,00 z na planowane 33.240.427,00 z 
    tj. 93,61 %. Na planowany  w kwocie 7.055.226,00 z  deficyt wyni˘s
    6.664.414,00 z. Na koniec 2005 r  zobowi+zania  wymagalne wynosz+
     85.593,00  z. W przeci+gu roku 2005 gmina nie udzielia žadnych
     porŠczeä i gwarancji.W minionym roku gmina nie otrzymaa žadnych
    dotacji od jednostek samorz+du terytorialnego, natomiast udzielia
     innym jednostkom dotacji w kwocie 110.336,00

    Kazimierz Biskupi, dn. 12.05.2006 r

                                                      Komunikat W˘jta Gminy
                                                         Kazimierz Biskupi

    W sprawie možliwoci skadania ofert wynajŠcia Gminie Kazimierz Biskupi lokali
    mieszkalnych przez podmioty prowadz+ce dziaalno? gospodarcz+ i bŠd+ce
    wacicielami wolnych zasob˘w mieszkaniowych na terenie Gminy.
    Stosownie do uchway Nr XLII/494/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia
    28 kwietnia 2006r. w sprawie wynajmowania przez GminŠ lokali mieszkalnych
    od podmiot˘w prowadz+cych dziaalno? gospodarcz+ w celu ich podnajmowania
     osobom, kt˘rych gospodarstwa domowe osi+gaj+ niski doch˘d zawiadamiam,
    že podmioty speniaj+ce wymogi powyžszej uchway mog+ skada? oferty w tej sprawie.
    W ofercie naležy okreli?:
    1) pen+ nazwŠ i adres siedziby podmiotu skadaj+cego ofertŠ -  wraz z za+czeniem
     aktualnego odpisu w waciwego rejestru (KRS) albo aktualnego zawiadczenia
     o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej
    niž 6 miesiŠcy przed zoženiem oferty,
    2) miejsce pooženia/adres, numer ewidencyjny-geodezyjny nieruchomoci/budynku
     i lokali mieszkalnych oferowanych do wynajŠcia Gminie,
    3) numer ksiŠgi wieczystej prowadzonej w S+dzie Rejonowym w Koninie
    dla nieruchomoci, w kt˘rej mieszcz+ siŠ lokale oferowane do wynajŠcia
     Gminie - wraz z za+czeniem aktualnego powiadczonego odpisu tej ksiŠgi
    wieczystej, wystawionego nie wczeniej niž 6 miesiŠcy przed zoženiem oferty,
    4) opis instalacji, urz+dzeä i element˘w wyposaženia technicznego budynku
    oraz lokali mieszkalnych umožliwiaj+cych korzystanie z wody, ciepa, energii
    elektrycznej, itp.,
    5) ilo? wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajŠcia gminie
    wraz z okreleniem powierzchni užytkowej každego lokalu mieszkalnego ,
     podaniem informacji czy w lokalu znajduje siŠ wyodrŠbniona izba kuchenna
    oraz azienka i wc wraz z urz+dzeniami sanitarnymi oraz z ilu pokoi mieszkalnych
     skada siŠ lokal,
    6) na jaki okres (do 10 lat) Oferent proponuje Gminie zawarcie umowy najmu
    lokali mieszkalnych,
    7) wysoko? miesiŠcznego czynszu najmu ž+danego przez Oferenta - waciciela
    za wynajŠcie poszczeg˘lnych lokali mieszkalnych w rozbiciu na:
    - wysoko? czynszu za 1 m kw. Powierzchni užytkowej lokalu mieszkalnego,
    - wysoko? czynszu za +czn+ powierzchniŠ užytkow+ každego lokalu mieszkalnego
     wraz z okreleniem czy proponowana stawka czynszu w poszczeg˘lnych latach
    najmu ma by? staa czy bŠdzie ulegaa waloryzacji i na jakich zasadach.
    Oferty naležy skada? w UrzŠdzie gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnoci 1,
    62-530 Kazimierz biskupi, pok˘j nr 12 (Sekretariat).
    Przewiduje siŠ možliwo? zawarcia um˘w najmu z wiŠcej niž jednym Oferentem.
    W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek

     

     


     

    Kazimierz Biskupi, dn. 11.05.2006 r
    Na podstawie art.25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy spoecznej
     (Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.) oraz Uchway Nr XXV/222/2004 Rady Gminy Kazimierz
    Biskupi z dnia 25 listopada 2004r w sprawie przyjŠcia programu wsp˘pracy Gminy
    Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarz+dowymi na 2006 rok

     

                                                     WŕJT  GMINY  KAZIMIERZ BISKUPI
                                                               ogasza otwarty konkurs ofert
    na realizacjŠ w 2006 roku zadania maj+cego na celu udzielenie pomocy žywnociowej
    dla os˘b najubožszych zamieszkaych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi w formie
    wsparcia  finansowego ( dofinansowanie realizacji zadania).
    I Rodzaj  zadania:
    Zadanie udzielenia pomocy žywnociowej dla os˘b najubožszych zamieszkaych na
    terenie Gminy Kazimierz Biskupi jest zadaniem wasnym gminy, wynikaj+cym z rozeznania
     potrzeb gminy ( art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z 12. 03. 2004 r o pomocy spoecznej - Dz.U.
     Nr 64, poz. 593, ze  zm.)
    II Termin i warunki realizacji zadania:
    Zadanie polegaj+ce na udzieleniu pomocy žywnociowej bŠdzie realizowane w terminie
    od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r. Podmiot zobowi+zany jest do zawarcia
    umowy na realizacjŠ zadania w terminie 7 dni od  powiadomienia o wyborze oferty.
                Podmiot dotowany po zakoäczeniu realizacji zadania  zobowi+zany jest do
     przedstawienia szczeg˘owego sprawozdania merytorycznego i finansowego z  wykonania
    zadania. Dotacji nie možna wykorzysta? na inne cele niž okrelone w zadaniu.
    III. Wysoko? dotacji na realizacjŠ zadania:
    Wysoko? dotacji przeznaczonej na realizacjŠ w/w zadania w 2006 roku wynosi
    5 000 z (piŠ?tysiŠczyzotych).
    IV. Zawarto? oferty podmiotu:
    OfertŠ naležy sporz+dzi? na formularzu wedug wzoru stanowi+cego za+cznik do
     rozporz+dzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 czerwca 2000 r w sprawie
    szczeg˘owych zasad i form wsp˘dziaania administracji publicznej z innymi podmiotami
    oraz wzor˘w ofert, um˘w i sprawozdaä z realizacji zadaä pomocy spoecznej
    (Dz.U..Nr 55, poz. 662) okrelaj+c:
    1)      szczeg˘owy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania
             zawieraj+cy opis planowanego dziaania;
    2)      informacjŠ o terminie i miejscu realizacji zadania;
    3)      kalkulacjŠ przewidywanych koszt˘w realizacji zadania;
    4)      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj+cych
             realizacjŠ zadania;
    5)      informacjŠ o wysokocirodk˘w finansowych wasnych albo pozyskanych
             z  innych zr˘de na realizacjŠ danego zadania;
    6)      informacje o wczeniejszej dziaalnoci podmiotu skadaj+cego ofertŠ w zakresie
             kt˘rego dotyczy zadanie.
    V. Do oferty naležy do+czy?:
    1)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru S+dowego lub innego rejestru;
    2)      sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ubiegy rok;
    3)       statut podmiotu;
    4)      wypeniony formularz oferty podmiotu uprawnionego -  wedug wzoru stanowi+cego
             za+cznik nr 1 niniejszego ogoszenia.
    VI. Termin skadania ofert:
    Kompletne oferty naležy skada? w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ukazania siŠ
    ogoszenia w prasie lokalnej, tablicach  ogoszeä UrzŠdu Gminy Kazimierz Biskupi,
    stronie internetowej tutejszego UrzŠdu  www.bip.kazimierz-biskupi.pl   w sekretariacie
    UrzŠdu Gminy Kazimierz Biskupi ul. Pl. Wolnoci 1, 62-530 Kazimierz Biskupi lub nadesa?
    poczt+  na adres UrzŠdu Gminy  (decyduje data wpywu oferty do UrzŠdu Gminy w Kazimierzu
    Biskupim). W przypadku wysyki na kopercie naležy umieci? napis: "Konkurs -  udzielenie
    pomocy žywnociowej".
    Otwarcie ofert nast+pi 14 czerwca 2006 roku o godz. 10.30
    VII. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
    Rozpatrzenie ofert nast+pi w terminie nie przekraczaj+cym 2 miesi+ce.
    Oferty speniaj+ce wymogi formalne, opiniowane bŠd+ przez zesp˘ opiniuj+cy powoany
    przez W˘jta Gminy Kazimierz Biskupi w celu przedoženia propozycji wyboru oferty.
    Przy cenie bŠd+ brane pod uwagŠ w szczeg˘lnoci nastŠpuj+ce kryteria:
    1)      merytoryczna warto? projektu i jego zbiežno? z celami zadania,
    2)      obecna možliwoci realizacji zadania przez podmiot przy uwzglŠdnieniu
            dowiadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realno? wykonania zadania,
            posiadanych zasob˘w ludzkich,
    3)      liczba os˘b objŠtych projektem,
    4)      ocena koszt˘w kalkulacji,
    5)      udzia rodk˘w wasnych oraz z innych zr˘de finansowania,
    6)      zgodno? tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcami.
    VIII. Postanowienia koäcowe.
    1. Obowi+zuj+cy formularz oferty opublikowany jest w Dz.U. z 2000 r. Nr 55, poz. 662
    2. Niniejsze ogoszenie o otwartym konkursie ofert zostaje wywieszone na tablicach
        ogoszeä tutejszego UrzŠdu, umieszczone zostanie w biuletynie informacji
        publicznej na stronie internetowej UrzŠdu  www.bip.kazimierz-biskupi.pl
    3. W˘jt Gminy Kazimierz Biskupi zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu bez
        podania przyczyny.

     

    W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek

     

     


     

     Kazimierz Biskupi, dn. 09.05.2006 r.
                   
     O B W I E S Z C Z E N I E
                           Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r.
    Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49
     Kodeksu PostŠpowania  Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
     z p˘zn. zm.) podajŠ do publicznej wiadomoci, že  w 04 maja  2006 r. zostao
     wszczŠte postŠpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
    o rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
             
              "Budowa sieci wodoci+gowej w Posadzie - obrŠb  geodezyjny Sok˘ki, 
     gmina Kazimierz Biskupi"
              
                Lokalizacja:
                Wojew˘dztwo Wielkopolskie
                Powiat Konin 
                Miejscowo? Posada 
                Wnioskodawca
                Projektant  Dariusz  Rogowski
                Posada , ul. Tuwima 1,
                 62-530  Kazimierz Biskupi
        Jednoczenie informujŠ,  že  zgodnie  z  art. 51, ust. 3,  pkt.1 ustawy z  dnia 27
    kwietnia 2001 r. Prawo  ochrony  rodowiska  (Dz.U.Nr 62,  poz. 627 z  p˘zn. zm.)
    oraz  art. 106  ustawy  z  dnia   14 czerwca 1960 r.  Kodeks PostŠpowania
    Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z p˘zn. zm.) zwr˘ciem  siŠ
    do Paästwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Koninie oraz do
    Starostwa  Powiatowego o opiniŠ co do koniecznoci sporz+dzenia raportu
    o oddziaywaniu w/w  przedsiŠwziŠcia  na rodowisko  oraz okrelenie jego zakresu.
                       
                        W zwi+zku z powyžszym strony maj+ možliwo? zapoznania siŠ
     z dokumentami w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy w Kazimierzu
    Biskupim, Referacie Inwestycji i Ochrony |rodowiska, pok˘j 10  w godz.
    7.30- 15.30 ,telefon  063-2447731. 
                Za+czniki:
                Ukazuje siŠ :
                1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
                2. Tablice ogoszeä  w m. Posada
                3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
                 (TB)

                                                    

    W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek
     
     

     Kazimierz Biskupi, dn. 09.05.2006 r
                                            O B W I E S Z C Z E N I E
                           Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r.
    Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘n. zm.) w zwi+zku z art. 49
    Kodeksu PostŠpowania  Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
    1071 z p˘zn. zm.) podajŠ do publicznej wiadomoci, že  w 04 maja 2006 r.
    zostao wszczŠte postŠpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
    o rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
             
              "Budowa kanalizacji  sanitarnej z przykanalikami na ulicach: Norwida,
     Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Lemiana, Wyspiaäskiego wraz
    z przepompowni+ ciek˘w   w Posadzie" 
              
                Lokalizacja:
                Wojew˘dztwo Wielkopolskie
                Powiat Konin 
                Miejscowo? Posada
              
                Wnioskodawca:
                Projektant  Dariusz  Rogowski
                Posada , ul. Tuwima 1,
                62-530  Kazimierz Biskupi
                             Jednoczenie informujŠ, že zgodnie z art. 51, ust. 3,  pkt.1 ustawy
    z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony  rodowiska  (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z  p˘zn.
     zm.)  oraz   art. 106   ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks  PostŠpowania 
    Administracyjnego (Dz.U. z  2000 r. Nr  98,  poz. 1071  z p˘zn. zm.) zwr˘ciem 
     siŠ  do  Paästwowego  Powiatowego  Inspektora   Sanitarnego  w  Koninie oraz 
     do Starostwa Powiatowego o opiniŠ co do koniecznoci sporz+dzenia raportu 
    o oddziaywaniu w/w   przedsiŠwziŠcia  na rodowisko  oraz okrelenie jego zakresu.
                                W zwi+zku z powyžszym strony maj+ možliwo? zapoznania siŠ
    z dokumentami w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy w Kazimierzu
    Biskupim, Referacie Inwestycji i  Ochrony  |rodowiska, pok˘j 10  w godz.
    7.30- 15.30 ,telefon  063-2447731
               Za+czniki:
               Ukazuje siŠ :
               1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
               2. Tablice ogoszeä  w m. Posada
               3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
                 (TB)
    W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek

     

     


    Kazimierz Biskupi, dn. 05.05.2006 r.
                        O G ? O S Z E N I E 
                          Stosownie do  art. 32 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo
    ochrony rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627  z p˘zn. zm.),  podajŠ do publiczny wiadomoci,
      že w dniu 21 kwietnia 2006 r. zostao wszczŠte postŠpowanie na wniosek PrzedsiŠbiorstwa
    Handlowo -  Usugowe "TYL-OIL"  Jan Tylisz,  61- 418 Poznaä, ul. H Zygalskiego 23
     w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacjŠ  
    przedsiŠwziŠcia:
              
               "Budowa instalacji do rozdziau produkt˘w  destrukcyjnej  przer˘bki
    tworzyw sztucznych wraz z urz+dzeniami  towarzysz+cymi"
                Lokalizacja :
                Wojew˘dztwo Wielkopolskie
                Powiat Konin
                Gmina  Kazimierz Biskupi
                Dziaka Nr 1269/1 , obrŠb Kazimierz Biskupi
                Wnioskodawca:
                "TYL-OIL"
                PrzedsiŠbiorstwo Handlowo -  Usugowe
                Jan Tylisz,
                ul. H Zygalskiego 23    61- 418 Poznaä
               
     
     
                Uwagi i wnioski dotycz+ce ww. postŠpowania možna skada? w terminie 21 dni 
    tj. od 08 maja 2006 r. do 28 maja 2006 r. w Referacie Inwestycji  i Ochrony  |rodowiska,
    w UrzŠdzie Gminy  w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolnoci 1, tel. 063/ 2447731, pok˘j 
    nr 10 od godz.  73ř do 153ř.
     
     
                      Ukazuje siŠ :
                 1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy
                 2. Tablica  informacyjna m. Kazimierz Biskupi
                 3. Publiczne dostŠpnym wykazie :
                     www.bip.kazimierz-biskupi.pl
                    

    W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek

     

     
    Kazimierz Biskupi, dn. 04.05.2006 r.
             
             
    O B W I E S Z C Z E N I E 
                                  Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
    2001 r. Prawo ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm. ),
    podajŠ do publicznej wiadomoci,  že w dniu 04 maja 2006 r. zostaa
    wydana decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
    realizacjŠ przedsiŠwziŠcia :
             
             "Budowa sieci wodoci+gowej z rury PCV o 110 w miejscowoci
    Wadzimir˘w - Wieruszew gm. Kazimierz Biskupi"
             
               Lokalizacja:
               Wojew˘dztwo  Wielkopolskie
               Powiat Konin
               Gmina Kazimierz Biskupi
               Miejscowo?  Wadzimir˘w - Wieruszew
               Wnioskodawca:
               "MARWES" Projektowanie i Nadz˘r
               ul. Goliäska 14a/9
               62-530 Kazimierz Biskupi
              
               Ukazuje siŠ :
               1. Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
               2. Tablica ogoszeä w m. Wadzimir˘w, Wieruszew.
               3. W publicznie dostŠpnym wykazie: www.bip.kazimierz-biskupi.pl
                   (TB)

     

     

    W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek
     
               
    Kazimierz Biskupi, dn. 02.05.2006 r.
        
                              
    O B W I E S Z C Z E N I E 
                        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu PostŠpowania
    Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z p˘zn. zm.), podajŠ do publiczny
    wiadomoci,  že  w dniu  05 maja 2006 r.  zostaa wydana decyzja  o rodowiskowych
     uwarunkowaniach  zgody  na realizacjŠ przedsiŠwziŠcia :
             
              "Przebudowa istniej+cej drogi gminnej w m. Wadzimir˘w gm.  Kazimierz
    Biskupi - +cz+cej drogŠ  gminn+ relacji "Lenicz˘wka" -  Ludwik˘w  z drog+ 
     wojew˘dzk+ nr 264  relacji Kleczew -  Konin"
             
                Lokalizacja:
                Wojew˘dztwo  Wielkopolskie
                Powiat Konin
                Gmina Kazimierz Biskupi
                Miejscowo?  Wadzimir˘w
                Wnioskodawca:
                Pracownia Projektowo - Usugowa
                "KON.TRAKT"
                ul. Przemysowa 14/40
                62-510 Konin
              
              Ukazuje siŠ :
              1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
              2. Tablica ogoszeä w  m. Wadzimir˘w.
              3. Publiczne dostŠpnym wykazie: www.bip.kazimierz-biskupi.pl
                 (TB)
    W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek

     


    Kazimierz Biskupi, dn. 05.05. 2006 r.
     
     
                           INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE
                                         STANOWISKO URZ¨DNICZE 
                                              M?ODSZY REFERENT
     
     
        InformujŠ, že w wyniku zakoäczenia procedury naboru na ww. stanowisko zostaa
    wybrana Pani Anna Lipiäska zamieszkaa w Kazimierzu Biskupim.
     
    Uzasadnienie dokonanego wyboru:
    W wyniku postŠpowania W˘jt Gminy wybra Pani+ AnnŠ Lipiäsk+ jako kandydata
     na stanowisko modszego referenta w UrzŠdzie Gminy Kazimierz Biskupi. Pani
     Anna Lipiäska wykazaa siŠ odpowiednim wyksztaceniem, co pozwala stwierdzi?,
     že spenia wymagania okrelone w ogoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzŠdnicze.
     
     
    W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek
     
     

     

    Kazimierz Biskupi, dn. 05.05.2006r.
        
        O B W I E S Z C Z E N I E 
     
     
                        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960  r. Kodeksu  PostŠpowania 
     Administracyjnego (Dz.U. z  2000 r.  Nr 98 poz. 1071  z p˘zn. zm.)  ochrony rodowiska
    (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.),  podajŠ do publiczny wiadomoci,  že  w dniu 
    05 maja  2006 r.  zostaa wydana decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody 
    na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
             
              "Budowa rozdzielni 400 kV dla Elektrowni P+tn˘w II realizowanej w ramach
                 wyprowadzenia mocy z bloku 464 MW" 
              
                Lokalizacja:
                Wojew˘dztwo  Wielkopolskie
                Powiat Konin
               Gmina Kazimierz Biskupi  i Miasto Konin
               Dziaa ozn. nr 148/9 obrŠb  Kamienica, Gmina Kazimierz Biskupi 
               oraz  na dziace ozn. nr 89/10, obrŠb P+tn˘w Miasto Konin.
              
                Wnioskodawca:
                Elektrownia P+tn˘w II Sp. z  o.o.
                ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
               
              
     
     
              Ukazuje siŠ :
              1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
              2. Tablica ogoszeä w UrzŠdzie Miejskim w Koninie.
              3. Publiczne dostŠpnym wykazie: www.bip.kazimierz-biskupi.pl
                 (TB)
     
     
     
     W˘jt Gminy
    Janusz Puszkarek

     


     

    Kwartalna informacja o wykonaniu budžetu gminy Kazimierz Biskupi

        Za I kwarta 2006 r. dochody zostay wykonane w kwocie 7.843.097,00 z na planowane
    23.464.964,00 z tj. 33,42 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 6.365.635,00 z na
     planowane 23.369.158,00 z tj. 27,23%.
        Na planowan+ podwyžkŠ w kwocie 95.806,00 z wykonanie za I kwarta
    wynioso 1.477.462,00 z .  

                                      POROZUMIENIE

    zawarte w dniu 27 kwietnia 2006 roku pomiŠdzy :
    Powiatem Koniäskim reprezentowanym przez Zarz+d Powiatu, w osobach :
    1. Stefan Dziamara - Starosta
    2. Stanisaw Bielik - Wicestarosta
                 a
     
                 Gmin+ Kazimierz Biskupi reprezentowana przez
                 W˘jta Gminy - Janusza Puszkarka
                 o nastŠpuj+cej treci :
     
                                                        ő1
     
    Przedmiotem porozumienia jest realizacja w 2006 roku nastŠpuj+cych zadaä :
    1) uoženie masy bitumicznej na drodze nr 3227 P Golina - Kazimierz Biskupi
     w m. Kozarzew na dugoci okoo 0,9 km;
    2) uoženie masy bitumicznej na drodze nr 3227 P Niewiast˘w - Kazimierz
    Biskupi na dugoci okoo 0,5 km;
    3) uoženie masy bitumicznej na ulicy Goliäskiej w Kazimierzu Biskupim na
    dugoci okoo 0,5 km i wbudowanie progu spowalniaj+cego.
     
                                                        ő2
     
    1. Gmina przekaže z wasnego budžetu kwotŠ 120.000,00 z ( sownie : sto
     dwadziecia tysiŠcy z 00/100 ) jako pomoc w realizacji zadaä, o kt˘rych
    mowa  w ő 1 .
    2 Strony postanawiaj+, že pomoc finansowa, o kt˘rej mowa w ust. 1
    zostanie wykorzystana jako udzia w sfinansowaniu zadania na ulicy
    Goliäskiej w Kazimierzu Biskupim.
     
                                                        ő3
     
    Powiat Koniäski :
    1) sfinansuje z wasnego budžetu r˘žnicŠ pomiŠdzy cakowitym kosztem
    zadaä wymienionych ő 1, a pomoc+ finansow+ Gminy;
    2) przeprowadzi procedurŠ zam˘wienia publicznego na wykonanie zadaä
     i udzieli zam˘wienia;
    3) przedožy Gminie kserokopie umowy zawartej z wykonawc+  na realizacje
     zadania, o kt˘rym mowa ő 2 ust. 2 .
     
                                                        ő4
     
    |rodki finansowe wymienione w ő 2 ust. 1 Gmina przekaže na konto bankowe
     Starostwa Powiatowego w Koninie w PKO BP O/KONIN Nr 40 1020
    2746 0000 3002 0019 9208 najp˘zniej w dniu, kt˘ry w umowie z wykonawc+
     zadania zosta wskazany jako dzieä zakoäczenia rob˘t.
     
                                                        ő5
     
    Po ostatecznym rozliczeniu zadania Powiat Koniäski przedožy Gminie
    kserokopie protok˘u odbioru i faktury za wykonane roboty.
     
                                                        ő6
     
    1. Powiat Koniäski nie može przeznaczy? otrzymanych rodk˘w na inny cel
     niž okrelony w porozumieniu.
    2. W przypadku niewykorzystania przekazanych rodk˘w w caoci lub
    czŠci na cel okrelony w porozumieniu, podlegaj+ one zwrotowi na konto
     Gminy, najp˘zniej do 20 grudnia 2006 roku.
     
                                                        ő7
     
    Wszelkie zmiany treci niniejszego porozumienia wymagaj+ formy pisemnej
    pod rygorem niewažnoci.
     
                                                        ő8
     
    W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj+ zastosowanie
    przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
     
                                                        ő9
     
    Porozumienie spisano w  dw˘ch jednobrzmi+cych egzemplarzach, po
    jednym dla každej ze stron
     
     
     
     

    Kazimierz Biskupi,  dnia  14.04.2006 r.
                                              OBWIESZCZENIE
     
                   Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
    rodowiska (Dz. U. Nr. 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49  ustawy z dnia  14 
    czerwca 1960 r.  Kodeksu  PostŠpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 
    poz. 1071 z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu Biskupim uprzejmie informuje  
     o možliwoci zapoznania siŠ z caym materiaem zgromadzonym w sprawie wydania
    decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjŠ przedsiŠwziŠcia "Rozbudowa
    sieci wodoci+gowej z rury PCV o 110 w miejscowoci Kazimierz Biskupi,
    ul. Ogrodowa do ul. Warszawskiej." Z w/w materiaem možna siŠ zapozna? w Referacie 
     Inwestycji i Ochrony  |rodowiska UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
    ul. Plac Wolnoci 1 w pokoju nr 10 w terminie 14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
     Ukazuje siŠ :

    1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
    2.      Tablica ogoszeä w miejscowoci Kazimierz Biskupi
    (TB)

     

    W˘jt Gminy Janusz Puszkarek
     
             
    Kazimierz Biskupi,  dnia  14.04.2006 r.
     
     
                                              OBWIESZCZENIE
     
     
                   Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
    rodowiska (Dz. U. Nr. 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49  ustawy z dnia 14 
    czerwca 1960 r.  Kodeksu  PostŠpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 
    poz. 1071 z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu Biskupim uprzejmie informuje o
    možliwoci zapoznania siŠ z caym  materiaem zgromadzonym  w sprawie wydania 
     decyzji  o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjŠ przedsiŠwziŠcia "Budowa
    sieci wodoci+gowej z rury PCV o 110 w miejscowoci Wadzimir˘w - Wieruszew 
    gm. Kazimierz Biskupi. " Z w/w materiaem možna siŠ zapozna? w Referacie  Inwestycji
    i Ochrony  |rodowiska UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolnoci 1
    w pokoju nr 10 w terminie 14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
     
     
     Ukazuje siŠ :
     
    1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
    2.      Tablica ogoszeä w miejscowoci Wadzimir˘w, Wieruszew
    3.      www.bip.kazimierz-biskupi.pl
    (TB)
     
      W˘jt Gminy Janusz Puszkarek
     

    Kazimierz Biskupi, dn. 05.04.2006 r.
                   
    O B W I E S Z C Z E N I E

     
                           Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
     rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49 Kodeksu postŠpowania 
     administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p˘zn. zm.) podaje do publicznej
    wiadomoci,  že  w dniu  23 marca 2006 r.  zostao wszczŠte postŠpowanie administracyjne
     na wniosek Biura  "MARWES", Projektowanie i Nadz˘r, ul. Goliäska  14a/9,
    62-530 Kazimierz Biskupi w sprawie wydania decyzji  o rodowiskowych uwarunkowaniach 
    zgody  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
             
              "Budowa sieci wodoci+gowej wraz z przy+czami w m. Kazimierz Biskupi,  
               ul. Plac Wolnoci i ul. Warszawska"                                                                                                                                                                  
              
                Lokalizacja:
                Wojew˘dztwo  Wielkopolskie
                Powiat Konin
                Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnoci  i  ul. Warszawska
               
               
                Wnioskodawca:
                Biuro "MARWES"
                Projektowanie i Nadz˘r
                ul. Goliäska  14a/9
                62-530 Kazimierz Biskupi
             
                     
                          W zwi+zku z powyžszym strony maj+  možliwo? zapoznania siŠ z dokumentami 
    w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
    Referacie Inwestycji  i Ochrony  |rodowiska, w godz. 7.30- 15.30 ,telefon  063-2411210. 
               
                
              Ukazuje siŠ :
              1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
              2. Tablice ogoszeä  w m. Kazimierz Biskupi
              3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
                 (TB)
             W˘jt Gminy Janusz Puszkarek

     


     Kazimierz Biskupi, dn. 06.04.2006 r.
               
                                      
                                                          
     O B W I E S Z C Z E N I E

                           Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
     rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49 Kodeksu postŠpowania 
     administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p˘zn. zm.) podaje do publicznej wiadomoci,
     že  w dniu  15 marca 2006 r. zostao wszczŠte postŠpowanie administracyjne na wniosek
    Pracowni Projektowo - Usugowej "KON.TRAKT", ul. Przemysowa 14/40, 62-510 Konin w sprawie
    wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
              
              "Budowa ulicy Leszczynowej i  |wierkowej oraz chodnika na ulicy DŠbowej i Bukowej 
    w Kazimierzu Biskupim"                                                                                                                                                                 
              
               Lokalizacja:
               Wojew˘dztwo Wielkopolskie
               Powiat Konin 
               Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Leszczynowa i |wierkowa oraz ul. DŠbowa i Bukowa
               
               
               Wnioskodawca:
                Pracownia Projektowo - Usugowa
                "KON.TRAKT"
                ul. Przemysowa 14/40
                62-510 Konin 
             
                     
                          W zwi+zku z powyžszym strony maj+ možliwo? zapoznania siŠ z dokumentami
    w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
    Referacie Inwestycji i Ochrony |rodowiska, w godz. 7.30- 15.30 ,telefon  063-2411210. 
               
              Ukazuje siŠ :
              1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
              2. Tablice ogoszeä  w m. Kazimierz Biskupi
              3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
                 (TB)
    W˘jt Gminy Janusz Puszkarek
     
                                        
           
                      Kazimierz Biskupi, dn. 06.04.2006 r.
                   
    O B W I E S Z C Z E N I E

                           Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

    Metadane

    Źródło informacji:Arkadiusz Hauke
    Data utworzenia:(brak danych)
    Wprowadził do systemu:Arkadiusz Hauke
    Data wprowadzenia:2009-05-27 08:28:26
    Opublikował:Arkadiusz Hauke
    Data publikacji:2009-05-27 08:33:03
    Ostatnia zmiana:2009-05-27 08:43:51
    Ilość wyświetleń:1335

    W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

    Zamknij