Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Ogłoszenia i Obwieszczenia

  Kazimierz Biskupi, dn. 26.06.2006 r.
 
                    O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm. ), podajŠ do
publicznej wiadomoci, že w dniu 26 czerwca 2006 r. zostaa wydana decyzja
znak IN|.7625-8/06 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjŠ
przedsiŠwziŠcia :
         
"Budowa ul. Leszczynowej i ul. |wierkowej oraz chodnika na ul. DŠbowej
i ul. Bukowej w Kazimierzu Biskupim"
         
Lokalizacja:
Wojew˘dztwo Wielkopolskie
Powiat Konin
Gmina Kazimierz Biskupi
Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Leszczynowa i ul. |świerkowa oraz ul. Debowa  
 i ul. Bukowa
Wnioskodawca:
Pani Ewa M. Buciak
Pracownia Projektowo - Usugowa
"KON.TRAKT"
ul. Przemysowa 14/40
62-510 Konin
          
Ukazuje siŠ:
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
2. Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3. W publicznie dostŠpnym wykazie:www.bip.kazimierz-biskupi.pl
    (TB)
 

 

W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 

 

 

  Kazimierz Biskupi, dn. 26.06.2006 r.

 

               O B W I E S Z C Z E N I E
         Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
 ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm. ), podajŠ do
publicznej wiadomoci,  že w dniu 26 czerwca 2006 r. zostaa wydana decyzja
znak IN|.7625-9/06 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjŠ przedsiŠwziŠcia :
         
"Budowa ul. Jodowej w Kazimierzu Biskupim - odcinek od ul. Sosnowej
o dugoci 300,00 m -  jako pierwszy etap realizacji"
         
Lokalizacja:
Wojew˘dztwo Wielkopolskie
Powiat Konin
Gmina Kazimierz Biskupi
Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Jodowa
Wnioskodawca:
Pani Ewa M. Buciak
Pracownia Projektowo - Usugowa
"KON.TRAKT"
ul. Przemysowa 14/40
62-510 Konin
          
Ukazuje siŠ:
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
2. Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3. W publicznie dostŠpnym wykazie: www.bip.kazimierz-biskupi.pl
    (TB)
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 
     Kazimierz Biskupi, dn. 26.06.2006 r.
      
 
                            O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm. ), podajŠ do
publicznej wiadomoci, že w dniu 26 czerwca 2006 r. zostaa wydana decyzja
 znak IN|.7625-5/06 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjŠ
przedsiŠwziŠcia :
         
"Budowa sieci wodoci+gowej wraz z przykanalikami w miejscowoci Kazimierz
Biskupi, ul. Plac Wolnoci i ul. Warszawska"
         
Lokalizacja:
Wojew˘dztwo Wielkopolskie
Powiat Konin
Gmina Kazimierz Biskupi
Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnoci i ul. Warszawska
Wnioskodawca:
Projektant Mariusz Narožny
"MARWES" Projektowanie i Nadz˘r
ul. Goliäska 14a/9
62-530 Kazimierz Biskupi
          
Ukazuje siŠ:
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
2. Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3. W publicznie dostŠpnym wykazie:www.bip.kazimierz-biskupi.pl
    (TB)
 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

                                                                   


Kazimierz Biskupi,  08.06.2006r.

 
                                                KOMUNIKAT
                             W˘jta Gminy Kazimierz Biskupi
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p˘zn. zm.) oraz
na podstawie art. 61 ő4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postŠpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p˘zn. zm.) W˘jt Gminy
Kazimierz Biskupi zawiadamia, že zostao wszczŠte postŠpowanie w sprawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nastŠpuj+cej
inwestycji:
Blok o mocy 460 MW Elektrowni P+tn˘w II: budowa Nastawni Ukadu NawŠglania
- budynek A6-1 wraz z przy+czami, zmiany konstrukcji modernizowanych
Budynk˘w Przesypowych A1-2 i A1-3, zmiana wej? do projektowanego Tunelu
A10, budowa przy+czy do Budynk˘w Ukadu NawŠglania oraz przebudowa
koliduj+cej zakadowej infrastruktury technicznej w obrŠbie gminy Kazimierz
Biskupi
Lokalizacja
wojew˘dztwo wielkopolskie
powiat Konin
gmina Kazimierz Biskupi
-  obrŠb Kamienica, dziaki nr 148/3, 148/17, 148/27

Wnioskodawca
Elektrownia P+tn˘w II sp. z o.o., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
W zwi+zku z powyžszym, na podstawie art. 10 kpa strony mog+ zapozna? siŠ
 z dokumentami w w/w sprawie w tutejszym UrzŠdzie Gminy w pokoju nr 14
w godzinach urzŠdowania w terminie 7 dni od dnia ukazania siŠ niniejszego
komunikatu.
Ukazuje siŠ:
1.        Tablica ogoszeä UG w Kazimierzu Biskupim
2.        Oficjalna strona internetowa gminy Kazimierz Biskupi www.kazimierz-biskupi.pl
3.        Strona internetowa ZE "PAK" S.A. www.zepak.pl
a/a

 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 


Kazimierz Biskupi, dn. 02.06.2006 r.
              
O B W I E S Z C Z E N I E
            Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) podajŠ do publicznej
wiadomoci, že w dniu 2 czerwca 2006 r. wydaem postanowienie znak
IN|.7625-12/06, w sprawie przedsiŠwziŠcia "Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami na ul. Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza,
Lemiana, Wyspiaäskiego wraz z przepompowni+ ciek˘w w Posadzie", že
 postŠpowanie w przedmiotowej sprawie nie wymaga sporzĽdzenia raportu
 o oddziaywaniu przedsiŠwziŠcia na rodowisko.
W zwi+zku z powyžszym strony maj+možliwo? zapoznania
siŠ z dokumentami w przedmiotowej sprawie w siedzibie
UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim, Referacie Inwestycji
i Ochrony |rodowiska, w godz. 7.30 - 15.30, telefon 063-2411210.
Ukazuje siŠ :
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
2. Tablice ogoszeä w m. Posada
3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
    (TB)
 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek


Kazimierz Biskupi, dn. 02.06.2006 r.
              
  O B W I E S Z C Z E N I E
            Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) podajŠ do publicznej
wiadomoci,  že w dniu 2 czerwca 2006 r. wydaem postanowienie znak
IN|.7625-13/06 w sprawie przedsiŠwziŠcia "Budowa sieci wodoci+gowej w Posadzie
 - obrŠb geodezyjny Sok˘ki", že postŠpowanie w przedmiotowej sprawie nie
wymaga sporz+dzenia raportu o oddziaywaniu przedsiŠwziŠcia na rodowisko.
W zwi+zku z powyžszym strony maj+ možliwo? zapoznania siŠ
z dokumentami w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy
 w Kazimierzu Biskupim, Referacie Inwestycji i Ochrony |rodowiska,
 w godz. 7.30 - 15.30, telefon 063-2411210.
Ukazuje siŠ :
1. Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
2. Tablice ogoszeä w m. Posada
3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
    (TB)
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 


Kazimierz Biskupi,  dnia  09.06.2006 r.

                                         OBWIESZCZENIE
 
               Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) oraz art. 10 ő 1
ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r.  Kodeksu  PostŠpowania Administracyjnego
 (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071  z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu
Biskupim uprzejmie informuje o možliwoci zapoznania siŠ z caym
materiaem zgromadzonym w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacjŠ przedsiŠwziŠcia "Budowa sieci wodoci+gowej
 wraz z przy+czami w m. Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnoci  i ul.
 Warszawska". Z w/w materiaem možna siŠ zapozna? w Referacie  Inwestycji
 i Ochrony |rodowiska UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac
Wolnoci 1 w pokoju nr 10 w terminie  14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
 Ukazuje siŠ :
1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
2.      Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3.      www.bip.kazimierz-biskupi.pl
(TB)
 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek
                  
                             
Kazimierz Biskupi,  dnia  09.06.2006 r.
                                                 OBWIESZCZENIE
               Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) oraz art. 10 ő 1 ustawy
 z dnia 14  czerwca 1960 r.  Kodeksu  PostŠpowania Administracyjnego (Dz. U.
 z 2000 r. Nr 98 poz. 1071  z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu Biskupim
uprzejmie informuje o možliwoci zapoznania siŠ z caym materiaem zgromadzonym
 w sprawie wydania decyzji  o rodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacjŠ przedsiŠwziŠcia "Budowa ulicy Jodowej w Kazimierzu Biskupim
- odcinek od ulicy Sosnowej o dugoci 300,00 m- jako pierwszy etap
realizacji".  Z w/w materiaem možna siŠ zapozna? w Referacie  Inwestycji
 i Ochrony |rodowiska UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac
Wolnoci 1 w pokoju nr 10 w terminie 14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
 Ukazuje siŠ :
1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
2.      Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3.      www.bip.kazimierz-biskupi.pl
(TB)
 
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek
 
            Kazimierz Biskupi,  dnia  09.06.2006 r.
                                             OBWIESZCZENIE
               Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
 ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) oraz art. 10 ő 1
ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeksu PostŠpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071  z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu Biskupim
 uprzejmie informuje o možliwoci zapoznania siŠ z caym materiaem zgromadzonym
 w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjŠ
 przedsiŠwziŠcia "Budowa ulicy Leszczynowej i |wierkowej oraz chodnika na
 ulicy DŠbowej i Bukowej w Kazimierzu Biskupim" Z w/w materiaem
možna siŠ zapozna? w Referacie Inwestycji i Ochrony |rodowiska UrzŠdu
 Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolnoci 1 w pokoju nr 10 w terminie 
14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
 Ukazuje siŠ :
1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
2.      Tablica ogoszeä w m. Kazimierz Biskupi
3.     www.bip.kazimierz-biskupi.pl
(TB)
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 


Kazimierz Biskupi, dnia  31.05.2006r.
 
 
                                  OBWIESZCZENIE
 
 
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p˘zn. zm.)
oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ő4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
-Kodeks postŠpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr
 98 poz. 1071 z p˘zn. zm.) zawiadamia siŠ, že na wniosek
PrzedsiŠbiorstwa Wodoci+g˘w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie,
 ul. Poznaäska 49, 62-510 Konin, zostao wszczŠte postŠpowanie
 w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
nastŠpuj+cej inwestycji:
 
Nazwa inwestycji
Odbudowa sieci wodoci+gowej w ul. Janowskiej na terenie gminy
 Kazimierz Biskupi
 
Lokalizacja
wojew˘dztwo wielkopolskie
powiat Konin
gmina Kazimierz Biskupi
obrŠb Kamienica, dziaki nr 3/3, 177, 7/3, 4
Zgodnie z art. 10 ő1 Kodeks postŠpowania administracyjnego
zainteresowani mog+ zapozna? siŠ z zebranym materiaem
w siedzibie UrzŠdu Gminy, Plac Wolnoci 1, 62-530 Kazimierz
Biskupi w godzinach urzŠdowania i wnie? ewentualne uwagi
i zastrzeženia.
Ukazuje siŠ:
1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
2.      Tablica ogoszeä PrzedsiŠbiorstwa Wodoci+g˘w i Kanalizacji
         Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznaäska 49, 62-510 Konin
3.      Internet:  www.bip.kazimierz-biskupi.pl
 
a/a
W˘jt Gminy
Janusz Puszkarek

 

 


 • Kazimierz Biskupi dn, 30.05.2006
          Roczna informacja z wykonania budžetu gminy
                         Kazimierz Biskupi za 2005 r.
   W roku  2005r dochody zostay wykonane w kwocie 24.450.630,00 z
  na planowane  26.185.201,00 z tj.93,38 %, natomiast wydatki
  wykonano w kwocie 31.115.044,00 z na planowane 33.240.427,00 z 
  tj. 93,61 %. Na planowany  w kwocie 7.055.226,00 z  deficyt wyni˘s
  6.664.414,00 z. Na koniec 2005 r  zobowi+zania  wymagalne wynosz+
   85.593,00  z. W przeci+gu roku 2005 gmina nie udzielia žadnych
   porŠczeä i gwarancji.W minionym roku gmina nie otrzymaa žadnych
  dotacji od jednostek samorz+du terytorialnego, natomiast udzielia
   innym jednostkom dotacji w kwocie 110.336,00

  Kazimierz Biskupi, dn. 12.05.2006 r

                                                    Komunikat W˘jta Gminy
                                                       Kazimierz Biskupi

  W sprawie možliwoci skadania ofert wynajŠcia Gminie Kazimierz Biskupi lokali
  mieszkalnych przez podmioty prowadz+ce dziaalno? gospodarcz+ i bŠd+ce
  wacicielami wolnych zasob˘w mieszkaniowych na terenie Gminy.
  Stosownie do uchway Nr XLII/494/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia
  28 kwietnia 2006r. w sprawie wynajmowania przez GminŠ lokali mieszkalnych
  od podmiot˘w prowadz+cych dziaalno? gospodarcz+ w celu ich podnajmowania
   osobom, kt˘rych gospodarstwa domowe osi+gaj+ niski doch˘d zawiadamiam,
  že podmioty speniaj+ce wymogi powyžszej uchway mog+ skada? oferty w tej sprawie.
  W ofercie naležy okreli?:
  1) pen+ nazwŠ i adres siedziby podmiotu skadaj+cego ofertŠ -  wraz z za+czeniem
   aktualnego odpisu w waciwego rejestru (KRS) albo aktualnego zawiadczenia
   o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej
  niž 6 miesiŠcy przed zoženiem oferty,
  2) miejsce pooženia/adres, numer ewidencyjny-geodezyjny nieruchomoci/budynku
   i lokali mieszkalnych oferowanych do wynajŠcia Gminie,
  3) numer ksiŠgi wieczystej prowadzonej w S+dzie Rejonowym w Koninie
  dla nieruchomoci, w kt˘rej mieszcz+ siŠ lokale oferowane do wynajŠcia
   Gminie - wraz z za+czeniem aktualnego powiadczonego odpisu tej ksiŠgi
  wieczystej, wystawionego nie wczeniej niž 6 miesiŠcy przed zoženiem oferty,
  4) opis instalacji, urz+dzeä i element˘w wyposaženia technicznego budynku
  oraz lokali mieszkalnych umožliwiaj+cych korzystanie z wody, ciepa, energii
  elektrycznej, itp.,
  5) ilo? wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajŠcia gminie
  wraz z okreleniem powierzchni užytkowej každego lokalu mieszkalnego ,
   podaniem informacji czy w lokalu znajduje siŠ wyodrŠbniona izba kuchenna
  oraz azienka i wc wraz z urz+dzeniami sanitarnymi oraz z ilu pokoi mieszkalnych
   skada siŠ lokal,
  6) na jaki okres (do 10 lat) Oferent proponuje Gminie zawarcie umowy najmu
  lokali mieszkalnych,
  7) wysoko? miesiŠcznego czynszu najmu ž+danego przez Oferenta - waciciela
  za wynajŠcie poszczeg˘lnych lokali mieszkalnych w rozbiciu na:
  - wysoko? czynszu za 1 m kw. Powierzchni užytkowej lokalu mieszkalnego,
  - wysoko? czynszu za +czn+ powierzchniŠ užytkow+ každego lokalu mieszkalnego
   wraz z okreleniem czy proponowana stawka czynszu w poszczeg˘lnych latach
  najmu ma by? staa czy bŠdzie ulegaa waloryzacji i na jakich zasadach.
  Oferty naležy skada? w UrzŠdzie gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnoci 1,
  62-530 Kazimierz biskupi, pok˘j nr 12 (Sekretariat).
  Przewiduje siŠ možliwo? zawarcia um˘w najmu z wiŠcej niž jednym Oferentem.
  W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek

   

   


   

  Kazimierz Biskupi, dn. 11.05.2006 r
  Na podstawie art.25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy spoecznej
   (Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.) oraz Uchway Nr XXV/222/2004 Rady Gminy Kazimierz
  Biskupi z dnia 25 listopada 2004r w sprawie przyjŠcia programu wsp˘pracy Gminy
  Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarz+dowymi na 2006 rok

   

                                                   WŕJT  GMINY  KAZIMIERZ BISKUPI
                                                             ogasza otwarty konkurs ofert
  na realizacjŠ w 2006 roku zadania maj+cego na celu udzielenie pomocy žywnociowej
  dla os˘b najubožszych zamieszkaych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi w formie
  wsparcia  finansowego ( dofinansowanie realizacji zadania).
  I Rodzaj  zadania:
  Zadanie udzielenia pomocy žywnociowej dla os˘b najubožszych zamieszkaych na
  terenie Gminy Kazimierz Biskupi jest zadaniem wasnym gminy, wynikaj+cym z rozeznania
   potrzeb gminy ( art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z 12. 03. 2004 r o pomocy spoecznej - Dz.U.
   Nr 64, poz. 593, ze  zm.)
  II Termin i warunki realizacji zadania:
  Zadanie polegaj+ce na udzieleniu pomocy žywnociowej bŠdzie realizowane w terminie
  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r. Podmiot zobowi+zany jest do zawarcia
  umowy na realizacjŠ zadania w terminie 7 dni od  powiadomienia o wyborze oferty.
              Podmiot dotowany po zakoäczeniu realizacji zadania  zobowi+zany jest do
   przedstawienia szczeg˘owego sprawozdania merytorycznego i finansowego z  wykonania
  zadania. Dotacji nie možna wykorzysta? na inne cele niž okrelone w zadaniu.
  III. Wysoko? dotacji na realizacjŠ zadania:
  Wysoko? dotacji przeznaczonej na realizacjŠ w/w zadania w 2006 roku wynosi
  5 000 z (piŠ?tysiŠczyzotych).
  IV. Zawarto? oferty podmiotu:
  OfertŠ naležy sporz+dzi? na formularzu wedug wzoru stanowi+cego za+cznik do
   rozporz+dzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 czerwca 2000 r w sprawie
  szczeg˘owych zasad i form wsp˘dziaania administracji publicznej z innymi podmiotami
  oraz wzor˘w ofert, um˘w i sprawozdaä z realizacji zadaä pomocy spoecznej
  (Dz.U..Nr 55, poz. 662) okrelaj+c:
  1)      szczeg˘owy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania
           zawieraj+cy opis planowanego dziaania;
  2)      informacjŠ o terminie i miejscu realizacji zadania;
  3)      kalkulacjŠ przewidywanych koszt˘w realizacji zadania;
  4)      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj+cych
           realizacjŠ zadania;
  5)      informacjŠ o wysokocirodk˘w finansowych wasnych albo pozyskanych
           z  innych zr˘de na realizacjŠ danego zadania;
  6)      informacje o wczeniejszej dziaalnoci podmiotu skadaj+cego ofertŠ w zakresie
           kt˘rego dotyczy zadanie.
  V. Do oferty naležy do+czy?:
  1)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru S+dowego lub innego rejestru;
  2)      sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ubiegy rok;
  3)       statut podmiotu;
  4)      wypeniony formularz oferty podmiotu uprawnionego -  wedug wzoru stanowi+cego
           za+cznik nr 1 niniejszego ogoszenia.
  VI. Termin skadania ofert:
  Kompletne oferty naležy skada? w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ukazania siŠ
  ogoszenia w prasie lokalnej, tablicach  ogoszeä UrzŠdu Gminy Kazimierz Biskupi,
  stronie internetowej tutejszego UrzŠdu  www.bip.kazimierz-biskupi.pl   w sekretariacie
  UrzŠdu Gminy Kazimierz Biskupi ul. Pl. Wolnoci 1, 62-530 Kazimierz Biskupi lub nadesa?
  poczt+  na adres UrzŠdu Gminy  (decyduje data wpywu oferty do UrzŠdu Gminy w Kazimierzu
  Biskupim). W przypadku wysyki na kopercie naležy umieci? napis: "Konkurs -  udzielenie
  pomocy žywnociowej".
  Otwarcie ofert nast+pi 14 czerwca 2006 roku o godz. 10.30
  VII. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
  Rozpatrzenie ofert nast+pi w terminie nie przekraczaj+cym 2 miesi+ce.
  Oferty speniaj+ce wymogi formalne, opiniowane bŠd+ przez zesp˘ opiniuj+cy powoany
  przez W˘jta Gminy Kazimierz Biskupi w celu przedoženia propozycji wyboru oferty.
  Przy cenie bŠd+ brane pod uwagŠ w szczeg˘lnoci nastŠpuj+ce kryteria:
  1)      merytoryczna warto? projektu i jego zbiežno? z celami zadania,
  2)      obecna možliwoci realizacji zadania przez podmiot przy uwzglŠdnieniu
          dowiadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realno? wykonania zadania,
          posiadanych zasob˘w ludzkich,
  3)      liczba os˘b objŠtych projektem,
  4)      ocena koszt˘w kalkulacji,
  5)      udzia rodk˘w wasnych oraz z innych zr˘de finansowania,
  6)      zgodno? tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcami.
  VIII. Postanowienia koäcowe.
  1. Obowi+zuj+cy formularz oferty opublikowany jest w Dz.U. z 2000 r. Nr 55, poz. 662
  2. Niniejsze ogoszenie o otwartym konkursie ofert zostaje wywieszone na tablicach
      ogoszeä tutejszego UrzŠdu, umieszczone zostanie w biuletynie informacji
      publicznej na stronie internetowej UrzŠdu  www.bip.kazimierz-biskupi.pl
  3. W˘jt Gminy Kazimierz Biskupi zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu bez
      podania przyczyny.

   

  W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek

   

   


   

   Kazimierz Biskupi, dn. 09.05.2006 r.
                 
   O B W I E S Z C Z E N I E
                         Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r.
  Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49
   Kodeksu PostŠpowania  Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
   z p˘zn. zm.) podajŠ do publicznej wiadomoci, že  w 04 maja  2006 r. zostao
   wszczŠte postŠpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
  o rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
           
            "Budowa sieci wodoci+gowej w Posadzie - obrŠb  geodezyjny Sok˘ki, 
   gmina Kazimierz Biskupi"
            
              Lokalizacja:
              Wojew˘dztwo Wielkopolskie
              Powiat Konin 
              Miejscowo? Posada 
              Wnioskodawca
              Projektant  Dariusz  Rogowski
              Posada , ul. Tuwima 1,
               62-530  Kazimierz Biskupi
      Jednoczenie informujŠ,  že  zgodnie  z  art. 51, ust. 3,  pkt.1 ustawy z  dnia 27
  kwietnia 2001 r. Prawo  ochrony  rodowiska  (Dz.U.Nr 62,  poz. 627 z  p˘zn. zm.)
  oraz  art. 106  ustawy  z  dnia   14 czerwca 1960 r.  Kodeks PostŠpowania
  Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z p˘zn. zm.) zwr˘ciem  siŠ
  do Paästwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Koninie oraz do
  Starostwa  Powiatowego o opiniŠ co do koniecznoci sporz+dzenia raportu
  o oddziaywaniu w/w  przedsiŠwziŠcia  na rodowisko  oraz okrelenie jego zakresu.
                     
                      W zwi+zku z powyžszym strony maj+ možliwo? zapoznania siŠ
   z dokumentami w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy w Kazimierzu
  Biskupim, Referacie Inwestycji i Ochrony |rodowiska, pok˘j 10  w godz.
  7.30- 15.30 ,telefon  063-2447731. 
              Za+czniki:
              Ukazuje siŠ :
              1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
              2. Tablice ogoszeä  w m. Posada
              3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
               (TB)

                                                  

  W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek
   
   

   Kazimierz Biskupi, dn. 09.05.2006 r
                                          O B W I E S Z C Z E N I E
                         Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r.
  Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘n. zm.) w zwi+zku z art. 49
  Kodeksu PostŠpowania  Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
  1071 z p˘zn. zm.) podajŠ do publicznej wiadomoci, že  w 04 maja 2006 r.
  zostao wszczŠte postŠpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
  o rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
           
            "Budowa kanalizacji  sanitarnej z przykanalikami na ulicach: Norwida,
   Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Lemiana, Wyspiaäskiego wraz
  z przepompowni+ ciek˘w   w Posadzie" 
            
              Lokalizacja:
              Wojew˘dztwo Wielkopolskie
              Powiat Konin 
              Miejscowo? Posada
            
              Wnioskodawca:
              Projektant  Dariusz  Rogowski
              Posada , ul. Tuwima 1,
              62-530  Kazimierz Biskupi
                           Jednoczenie informujŠ, že zgodnie z art. 51, ust. 3,  pkt.1 ustawy
  z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony  rodowiska  (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z  p˘zn.
   zm.)  oraz   art. 106   ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks  PostŠpowania 
  Administracyjnego (Dz.U. z  2000 r. Nr  98,  poz. 1071  z p˘zn. zm.) zwr˘ciem 
   siŠ  do  Paästwowego  Powiatowego  Inspektora   Sanitarnego  w  Koninie oraz 
   do Starostwa Powiatowego o opiniŠ co do koniecznoci sporz+dzenia raportu 
  o oddziaywaniu w/w   przedsiŠwziŠcia  na rodowisko  oraz okrelenie jego zakresu.
                              W zwi+zku z powyžszym strony maj+ možliwo? zapoznania siŠ
  z dokumentami w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy w Kazimierzu
  Biskupim, Referacie Inwestycji i  Ochrony  |rodowiska, pok˘j 10  w godz.
  7.30- 15.30 ,telefon  063-2447731
             Za+czniki:
             Ukazuje siŠ :
             1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
             2. Tablice ogoszeä  w m. Posada
             3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
               (TB)
  W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek

   

   


  Kazimierz Biskupi, dn. 05.05.2006 r.
                      O G ? O S Z E N I E 
                        Stosownie do  art. 32 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo
  ochrony rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627  z p˘zn. zm.),  podajŠ do publiczny wiadomoci,
    že w dniu 21 kwietnia 2006 r. zostao wszczŠte postŠpowanie na wniosek PrzedsiŠbiorstwa
  Handlowo -  Usugowe "TYL-OIL"  Jan Tylisz,  61- 418 Poznaä, ul. H Zygalskiego 23
   w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacjŠ  
  przedsiŠwziŠcia:
            
             "Budowa instalacji do rozdziau produkt˘w  destrukcyjnej  przer˘bki
  tworzyw sztucznych wraz z urz+dzeniami  towarzysz+cymi"
              Lokalizacja :
              Wojew˘dztwo Wielkopolskie
              Powiat Konin
              Gmina  Kazimierz Biskupi
              Dziaka Nr 1269/1 , obrŠb Kazimierz Biskupi
              Wnioskodawca:
              "TYL-OIL"
              PrzedsiŠbiorstwo Handlowo -  Usugowe
              Jan Tylisz,
              ul. H Zygalskiego 23    61- 418 Poznaä
             
   
   
              Uwagi i wnioski dotycz+ce ww. postŠpowania možna skada? w terminie 21 dni 
  tj. od 08 maja 2006 r. do 28 maja 2006 r. w Referacie Inwestycji  i Ochrony  |rodowiska,
  w UrzŠdzie Gminy  w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolnoci 1, tel. 063/ 2447731, pok˘j 
  nr 10 od godz.  73ř do 153ř.
   
   
                    Ukazuje siŠ :
               1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy
               2. Tablica  informacyjna m. Kazimierz Biskupi
               3. Publiczne dostŠpnym wykazie :
                   www.bip.kazimierz-biskupi.pl
                  

  W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek

   

   
  Kazimierz Biskupi, dn. 04.05.2006 r.
           
           
  O B W I E S Z C Z E N I E 
                                Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
  2001 r. Prawo ochrony rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm. ),
  podajŠ do publicznej wiadomoci,  že w dniu 04 maja 2006 r. zostaa
  wydana decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
  realizacjŠ przedsiŠwziŠcia :
           
           "Budowa sieci wodoci+gowej z rury PCV o 110 w miejscowoci
  Wadzimir˘w - Wieruszew gm. Kazimierz Biskupi"
           
             Lokalizacja:
             Wojew˘dztwo  Wielkopolskie
             Powiat Konin
             Gmina Kazimierz Biskupi
             Miejscowo?  Wadzimir˘w - Wieruszew
             Wnioskodawca:
             "MARWES" Projektowanie i Nadz˘r
             ul. Goliäska 14a/9
             62-530 Kazimierz Biskupi
            
             Ukazuje siŠ :
             1. Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
             2. Tablica ogoszeä w m. Wadzimir˘w, Wieruszew.
             3. W publicznie dostŠpnym wykazie: www.bip.kazimierz-biskupi.pl
                 (TB)

   

   

  W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek
   
             
  Kazimierz Biskupi, dn. 02.05.2006 r.
      
                            
  O B W I E S Z C Z E N I E 
                      Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu PostŠpowania
  Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z p˘zn. zm.), podajŠ do publiczny
  wiadomoci,  že  w dniu  05 maja 2006 r.  zostaa wydana decyzja  o rodowiskowych
   uwarunkowaniach  zgody  na realizacjŠ przedsiŠwziŠcia :
           
            "Przebudowa istniej+cej drogi gminnej w m. Wadzimir˘w gm.  Kazimierz
  Biskupi - +cz+cej drogŠ  gminn+ relacji "Lenicz˘wka" -  Ludwik˘w  z drog+ 
   wojew˘dzk+ nr 264  relacji Kleczew -  Konin"
           
              Lokalizacja:
              Wojew˘dztwo  Wielkopolskie
              Powiat Konin
              Gmina Kazimierz Biskupi
              Miejscowo?  Wadzimir˘w
              Wnioskodawca:
              Pracownia Projektowo - Usugowa
              "KON.TRAKT"
              ul. Przemysowa 14/40
              62-510 Konin
            
            Ukazuje siŠ :
            1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
            2. Tablica ogoszeä w  m. Wadzimir˘w.
            3. Publiczne dostŠpnym wykazie: www.bip.kazimierz-biskupi.pl
               (TB)
  W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek

   


  Kazimierz Biskupi, dn. 05.05. 2006 r.
   
   
                         INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE
                                       STANOWISKO URZ¨DNICZE 
                                            M?ODSZY REFERENT
   
   
      InformujŠ, že w wyniku zakoäczenia procedury naboru na ww. stanowisko zostaa
  wybrana Pani Anna Lipiäska zamieszkaa w Kazimierzu Biskupim.
   
  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  W wyniku postŠpowania W˘jt Gminy wybra Pani+ AnnŠ Lipiäsk+ jako kandydata
   na stanowisko modszego referenta w UrzŠdzie Gminy Kazimierz Biskupi. Pani
   Anna Lipiäska wykazaa siŠ odpowiednim wyksztaceniem, co pozwala stwierdzi?,
   že spenia wymagania okrelone w ogoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzŠdnicze.
   
   
  W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek
   
   

   

  Kazimierz Biskupi, dn. 05.05.2006r.
      
      O B W I E S Z C Z E N I E 
   
   
                      Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960  r. Kodeksu  PostŠpowania 
   Administracyjnego (Dz.U. z  2000 r.  Nr 98 poz. 1071  z p˘zn. zm.)  ochrony rodowiska
  (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.),  podajŠ do publiczny wiadomoci,  že  w dniu 
  05 maja  2006 r.  zostaa wydana decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody 
  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
           
            "Budowa rozdzielni 400 kV dla Elektrowni P+tn˘w II realizowanej w ramach
               wyprowadzenia mocy z bloku 464 MW" 
            
              Lokalizacja:
              Wojew˘dztwo  Wielkopolskie
              Powiat Konin
             Gmina Kazimierz Biskupi  i Miasto Konin
             Dziaa ozn. nr 148/9 obrŠb  Kamienica, Gmina Kazimierz Biskupi 
             oraz  na dziace ozn. nr 89/10, obrŠb P+tn˘w Miasto Konin.
            
              Wnioskodawca:
              Elektrownia P+tn˘w II Sp. z  o.o.
              ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
             
            
   
   
            Ukazuje siŠ :
            1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
            2. Tablica ogoszeä w UrzŠdzie Miejskim w Koninie.
            3. Publiczne dostŠpnym wykazie: www.bip.kazimierz-biskupi.pl
               (TB)
   
   
   
   W˘jt Gminy
  Janusz Puszkarek

   


   

  Kwartalna informacja o wykonaniu budžetu gminy Kazimierz Biskupi

      Za I kwarta 2006 r. dochody zostay wykonane w kwocie 7.843.097,00 z na planowane
  23.464.964,00 z tj. 33,42 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 6.365.635,00 z na
   planowane 23.369.158,00 z tj. 27,23%.
      Na planowan+ podwyžkŠ w kwocie 95.806,00 z wykonanie za I kwarta
  wynioso 1.477.462,00 z .  

                                    POROZUMIENIE

  zawarte w dniu 27 kwietnia 2006 roku pomiŠdzy :
  Powiatem Koniäskim reprezentowanym przez Zarz+d Powiatu, w osobach :
  1. Stefan Dziamara - Starosta
  2. Stanisaw Bielik - Wicestarosta
               a
   
               Gmin+ Kazimierz Biskupi reprezentowana przez
               W˘jta Gminy - Janusza Puszkarka
               o nastŠpuj+cej treci :
   
                                                      ő1
   
  Przedmiotem porozumienia jest realizacja w 2006 roku nastŠpuj+cych zadaä :
  1) uoženie masy bitumicznej na drodze nr 3227 P Golina - Kazimierz Biskupi
   w m. Kozarzew na dugoci okoo 0,9 km;
  2) uoženie masy bitumicznej na drodze nr 3227 P Niewiast˘w - Kazimierz
  Biskupi na dugoci okoo 0,5 km;
  3) uoženie masy bitumicznej na ulicy Goliäskiej w Kazimierzu Biskupim na
  dugoci okoo 0,5 km i wbudowanie progu spowalniaj+cego.
   
                                                      ő2
   
  1. Gmina przekaže z wasnego budžetu kwotŠ 120.000,00 z ( sownie : sto
   dwadziecia tysiŠcy z 00/100 ) jako pomoc w realizacji zadaä, o kt˘rych
  mowa  w ő 1 .
  2 Strony postanawiaj+, že pomoc finansowa, o kt˘rej mowa w ust. 1
  zostanie wykorzystana jako udzia w sfinansowaniu zadania na ulicy
  Goliäskiej w Kazimierzu Biskupim.
   
                                                      ő3
   
  Powiat Koniäski :
  1) sfinansuje z wasnego budžetu r˘žnicŠ pomiŠdzy cakowitym kosztem
  zadaä wymienionych ő 1, a pomoc+ finansow+ Gminy;
  2) przeprowadzi procedurŠ zam˘wienia publicznego na wykonanie zadaä
   i udzieli zam˘wienia;
  3) przedožy Gminie kserokopie umowy zawartej z wykonawc+  na realizacje
   zadania, o kt˘rym mowa ő 2 ust. 2 .
   
                                                      ő4
   
  |rodki finansowe wymienione w ő 2 ust. 1 Gmina przekaže na konto bankowe
   Starostwa Powiatowego w Koninie w PKO BP O/KONIN Nr 40 1020
  2746 0000 3002 0019 9208 najp˘zniej w dniu, kt˘ry w umowie z wykonawc+
   zadania zosta wskazany jako dzieä zakoäczenia rob˘t.
   
                                                      ő5
   
  Po ostatecznym rozliczeniu zadania Powiat Koniäski przedožy Gminie
  kserokopie protok˘u odbioru i faktury za wykonane roboty.
   
                                                      ő6
   
  1. Powiat Koniäski nie može przeznaczy? otrzymanych rodk˘w na inny cel
   niž okrelony w porozumieniu.
  2. W przypadku niewykorzystania przekazanych rodk˘w w caoci lub
  czŠci na cel okrelony w porozumieniu, podlegaj+ one zwrotowi na konto
   Gminy, najp˘zniej do 20 grudnia 2006 roku.
   
                                                      ő7
   
  Wszelkie zmiany treci niniejszego porozumienia wymagaj+ formy pisemnej
  pod rygorem niewažnoci.
   
                                                      ő8
   
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj+ zastosowanie
  przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
   
                                                      ő9
   
  Porozumienie spisano w  dw˘ch jednobrzmi+cych egzemplarzach, po
  jednym dla každej ze stron
   
   
   
   

  Kazimierz Biskupi,  dnia  14.04.2006 r.
                                            OBWIESZCZENIE
   
                 Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
  rodowiska (Dz. U. Nr. 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49  ustawy z dnia  14 
  czerwca 1960 r.  Kodeksu  PostŠpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 
  poz. 1071 z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu Biskupim uprzejmie informuje  
   o možliwoci zapoznania siŠ z caym materiaem zgromadzonym w sprawie wydania
  decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjŠ przedsiŠwziŠcia "Rozbudowa
  sieci wodoci+gowej z rury PCV o 110 w miejscowoci Kazimierz Biskupi,
  ul. Ogrodowa do ul. Warszawskiej." Z w/w materiaem možna siŠ zapozna? w Referacie 
   Inwestycji i Ochrony  |rodowiska UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
  ul. Plac Wolnoci 1 w pokoju nr 10 w terminie 14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
   Ukazuje siŠ :

  1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
  2.      Tablica ogoszeä w miejscowoci Kazimierz Biskupi
  (TB)

   

  W˘jt Gminy Janusz Puszkarek
   
           
  Kazimierz Biskupi,  dnia  14.04.2006 r.
   
   
                                            OBWIESZCZENIE
   
   
                 Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
  rodowiska (Dz. U. Nr. 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49  ustawy z dnia 14 
  czerwca 1960 r.  Kodeksu  PostŠpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 
  poz. 1071 z p˘zn. zm.), Urz+d Gminy w Kazimierzu Biskupim uprzejmie informuje o
  možliwoci zapoznania siŠ z caym  materiaem zgromadzonym  w sprawie wydania 
   decyzji  o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjŠ przedsiŠwziŠcia "Budowa
  sieci wodoci+gowej z rury PCV o 110 w miejscowoci Wadzimir˘w - Wieruszew 
  gm. Kazimierz Biskupi. " Z w/w materiaem možna siŠ zapozna? w Referacie  Inwestycji
  i Ochrony  |rodowiska UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolnoci 1
  w pokoju nr 10 w terminie 14 dni od  daty publicznego ogoszenia.
   
   
   Ukazuje siŠ :
   
  1.      Tablica ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierz Biskupi
  2.      Tablica ogoszeä w miejscowoci Wadzimir˘w, Wieruszew
  3.      www.bip.kazimierz-biskupi.pl
  (TB)
   
    W˘jt Gminy Janusz Puszkarek
   

  Kazimierz Biskupi, dn. 05.04.2006 r.
                 
  O B W I E S Z C Z E N I E

   
                         Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
   rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49 Kodeksu postŠpowania 
   administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p˘zn. zm.) podaje do publicznej
  wiadomoci,  že  w dniu  23 marca 2006 r.  zostao wszczŠte postŠpowanie administracyjne
   na wniosek Biura  "MARWES", Projektowanie i Nadz˘r, ul. Goliäska  14a/9,
  62-530 Kazimierz Biskupi w sprawie wydania decyzji  o rodowiskowych uwarunkowaniach 
  zgody  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
           
            "Budowa sieci wodoci+gowej wraz z przy+czami w m. Kazimierz Biskupi,  
             ul. Plac Wolnoci i ul. Warszawska"                                                                                                                                                                  
            
              Lokalizacja:
              Wojew˘dztwo  Wielkopolskie
              Powiat Konin
              Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolnoci  i  ul. Warszawska
             
             
              Wnioskodawca:
              Biuro "MARWES"
              Projektowanie i Nadz˘r
              ul. Goliäska  14a/9
              62-530 Kazimierz Biskupi
           
                   
                        W zwi+zku z powyžszym strony maj+  možliwo? zapoznania siŠ z dokumentami 
  w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
  Referacie Inwestycji  i Ochrony  |rodowiska, w godz. 7.30- 15.30 ,telefon  063-2411210. 
             
              
            Ukazuje siŠ :
            1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
            2. Tablice ogoszeä  w m. Kazimierz Biskupi
            3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
               (TB)
           W˘jt Gminy Janusz Puszkarek

   


   Kazimierz Biskupi, dn. 06.04.2006 r.
             
                                    
                                                        
   O B W I E S Z C Z E N I E

                         Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
   rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p˘zn. zm.) w zwi+zku z art. 49 Kodeksu postŠpowania 
   administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p˘zn. zm.) podaje do publicznej wiadomoci,
   že  w dniu  15 marca 2006 r. zostao wszczŠte postŠpowanie administracyjne na wniosek
  Pracowni Projektowo - Usugowej "KON.TRAKT", ul. Przemysowa 14/40, 62-510 Konin w sprawie
  wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizacjŠ  przedsiŠwziŠcia :
            
            "Budowa ulicy Leszczynowej i  |wierkowej oraz chodnika na ulicy DŠbowej i Bukowej 
  w Kazimierzu Biskupim"                                                                                                                                                                 
            
             Lokalizacja:
             Wojew˘dztwo Wielkopolskie
             Powiat Konin 
             Miejscowo? Kazimierz Biskupi, ul. Leszczynowa i |wierkowa oraz ul. DŠbowa i Bukowa
             
             
             Wnioskodawca:
              Pracownia Projektowo - Usugowa
              "KON.TRAKT"
              ul. Przemysowa 14/40
              62-510 Konin 
           
                   
                        W zwi+zku z powyžszym strony maj+ možliwo? zapoznania siŠ z dokumentami
  w przedmiotowej sprawie w siedzibie UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
  Referacie Inwestycji i Ochrony |rodowiska, w godz. 7.30- 15.30 ,telefon  063-2411210. 
             
            Ukazuje siŠ :
            1.Tablica  ogoszeä UrzŠdu Gminy w Kazimierzu Biskupim
            2. Tablice ogoszeä  w m. Kazimierz Biskupi
            3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl   
               (TB)
  W˘jt Gminy Janusz Puszkarek
   
                                      
         
                    Kazimierz Biskupi, dn. 06.04.2006 r.
                 
  O B W I E S Z C Z E N I E

                         Stosownie do  art. 46a  ust. 5 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

  Metadane

  Źródło informacji:Arkadiusz Hauke
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Arkadiusz Hauke
  Data wprowadzenia:2009-05-27 08:28:26
  Opublikował:Arkadiusz Hauke
  Data publikacji:2009-05-27 08:33:03
  Ostatnia zmiana:2009-05-27 08:43:51
  Ilość wyświetleń:1492

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij