Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2019 - 2020 roku

Zamawiający:
Gmina Kazimierz Biskupi

Tytuł przetargu:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2019 - 2020 roku

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu
2. Opis warunków udziału w postępowaniu dotyczące;
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawcy muszą posiadać aktualne uprawnienia tj.:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Kazimierz Biskupi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz.1454)

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) w zakresie:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
lub
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulęgające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach


c) Zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dn. 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
lub
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulęgające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

lub Zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dn. 14.12.2012r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
lub
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulęgające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych)
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia : na kwotę, co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie min. dwie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych o masie co najmniej 1500 Mg jedna. w okresie minimum 12 miesięcy. Fakt należytego wykonania usługi należy udokumentować stosownym dowodem,
b) dysponuje w okresie przewidzianym na realizację zamówienia co najmniej:
" 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych,
" 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie, wyposażonych w urządzenia do opróżniania pojemników typu "dzwon" i "siatka", przy czym jeśli Wykonawca przewiduje dostarczać IPOK wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym wszystkich rodzajów zebranych selektywnie odpadów jednym pojazdem, to musi być możliwość zważenia każdego asortymentu osobno, tzn. Wykonawca musi dokonać wyładunku każdego rodzaju odpadu po kolei tak, aby można było wjechać na wagę z każdym asortymentem odpadów osobno określając jego tonaż. W przypadku braku możliwości zważenia każdego asortymentu odpadów osobno będzie traktowane, jako zmieszanie przez Wykonawcę odpadów selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości; wymieszanie worków z odpadami posegregowanymi różnego rodzaju spowoduje, że przyjęte zostaną, jako odpady zmieszane, co jest niedopuszczalne i zagrożone karą ustawową,
" 1 pojazdem do obierania odpadów bez funkcji kompaktującej umożliwiający odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację danych. Uzyskiwane informacje winny być, co najmniej o bieżącej i historycznej pozycji pojazdów, historii tras, przebiegach, godzinach pracy oraz sygnalizację, jeśli pojazd znajduje się poza wyznaczonym obszarem a także dostarczanie raportów zawierających ww. informacje. Warunek ten spełniony zostanie, jeśli system GPS wskaże miejscowość i ulicę, a w przypadku miejscowości, w których nie zostały nadane ulice nazwę miejscowości, w jakiej aktualnie znajduje się pojazd. Jednocześnie informuję, że poprzez wyznaczony obszar Zamawiający rozumie teren gminy Kazimierz Biskupi wraz z drogą dojazdową pojazdów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych a także teren od momentu wyjazdu pojazdu z bazy firmy na teren gminy Kazimierz Biskupi, a także powrotu pojazdu na bazę firmy. Niedopuszczalne jest wyłączenie GPS-u od momentu wyjazdu pojazdu z bazy firmy do momentu powrotu pojazdu na bazę.

Pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników i zebraniu worków z odpadami.
Konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwianiem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować odziaływanie czynników atmosferycznych.
o Pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie
terenu po opróżnieniu pojemników i zebraniu worków z odpadami. Dopuszcza się
wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych.
" Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania winny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,
" Pojazdy oraz urządzenia winny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu,
" Pojazdy i urządzenia powinny być poddawane myciu i dezynfekcji
z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
" Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności dotyczącej mycia i dezynfekcji pojazdów,
" Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy winny być opróżniane
z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej Wykonawcy.
W razie zlecania usługi mycia pojazdów na zewnątrz Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu umowę na ww. czynności.
c) wykaże, że posiada bazę magazynowo- transportową spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska usytuowaną
w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kazimierz Biskupi, do której Wykonawca posiada tytuł prawny,
o teren bazy magazynowo- transportowej winien być zabezpieczony
w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
o miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów winny być zabezpieczone przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu,
o miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych winny być
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych,
o teren bazy magazynowo- transportowej winien być wyposażony
w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i
ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami
określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
o baza magazynowo- transportowa winna być wyposażona w:
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.
o na terenie bazy magazynowo- transportowej powinny znajdować się także:
punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,
- o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza
terenem bazy magazynowo- transportowej.
Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych powyżej.


Termin realizacji:
od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2019-04-08 godz: 11:30

Otwarcie ofert:
2019-04-08 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (23.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (551.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
harmonogram wywozu odpadów (317.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3- JEDZ (185kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Wykaz usług (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5a - Oświadczenie o posiadaniu bazy (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 projekt umowy (452.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (521.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uwaga !!! Zmiana SIWZ (234.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert oraz SIWZ (356.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia po zmianie (550.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy po zmianie (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 projekt umowy po zmianie (452.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Identyfikator postępowania (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (203.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Horęziak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Horęziak
Data wprowadzenia:2019-03-01 12:44:16
Opublikował:Beata Horęziak
Data publikacji:2019-03-01 12:53:04
Ostatnia zmiana:2019-05-30 13:31:07
Ilość wyświetleń:1029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij