Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

 

Konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego  pod nazwą:

,, Udzielenie pomocy żywnościowej osobom  najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2014 roku i wyrównywanie szans tych osób’’

 

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm. ) oraz uchwały Nr XL/329/13 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016’’
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego  pod nazwą:

           ,,Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy 

                             Kazimierz Biskupi w 2014 roku i wyrównywanie  szans tych osób’’

 

1. Nazwa zadania

    Pomoc społeczna, w  tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

     szans tych rodzin i osób poprzez:

     - zorganizowanie pomocy dla osób potrzebujących  z terenu  gminy Kazimierz Biskupi,

     - pozyskiwanie żywności, jej transport oraz przekazanie tej żywności osobom i rodzinom

       potrzebującym z terenu gminy Kazimierz Biskupi,

    - forma ( wsparcie)
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

       Na realizacje zadania przeznacza się środki w kwocie  5 000,00  zł.
4.Zasady przyznawania dotacji.

    Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy:

   - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.                     

       z  2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm. ),

  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 ze zm.)

   

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty  wymienione   

    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie              

    ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) prowadzące działalność statutową w zakresie zadania

    określonego w konkursie.

2. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

     Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy

     dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania                        

     ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

 

3. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma

    podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

4. Podmiot przystępujący do konkursu może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Termin realizacji zadania:   2014 rok
6. Warunki realizacji zadania

1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), które:
a)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b)    w wyznaczonym terminie i miejscu  złożą oferty na określonym formularzu.

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
Druk dostępny jest  w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi  Plac Wolności 1, pok. Nr 1, bud. A.

 

7. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi Plac Wolności 1  w terminie 

do dnia 14 kwietnia 2014 roku, do godziny 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz tytuł zadania: ,, Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2014 roku i wyrównywanie  szans tych osób’’ – konkurs ofert

3. Do oferty należy dołączyć:
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,
2) aktualny statut lub inny dokument określający zakres działania oferenta,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4) wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi wnioskodawca.

 

 

 

 

8. Kryteria wyboru ofert.
Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

Kryteria formalne:
a)    czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)    czy oferta została złożona w terminie,
c)    czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
d)    czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.
(Oferty, które nie zostaną złożone w terminie, na wymaganym formularzu lub bez wymaganych załączników  oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone).

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę:

1. Znaczenie i celowość zadania dla Gminy Kazimierz Biskupi.

2. Posiadane przez wnioskodawcę doświadczenie w realizacji podobnych działań w latach ubiegłych.

3. Zasady kadrowe i rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania.

4.Ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

Kryteria merytoryczne:
a)    ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
b)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
d)    w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e)    uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
f)    uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

9. Tryb wyboru ofert.
1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez  Wójta Gminy Kazimierz Biskupi .

     Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz

     Biskupi.
2. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie,

    wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.
3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy

     Kazimierz Biskupi w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

4.Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest

   równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2014                   

        i w roku poprzednim.
2014 rok –  brak
2013 rok – 5 000,00

11. Termin dokonania wyboru ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia   09 maja 2014 r.,
2.Niniejszy konkurs podlega ogłoszeniu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Kazimierz Biskupi  pod adresem:

     www.bip.kazimierz-biskupi.pl;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.
12. Informacje dodatkowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1)    przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2)    zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą 

    Kazimierz Biskupi a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe

    warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są  u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

    Społecznej w Kazimierzu Biskupim , pokój  nr 1 bud. A  lub pod nr telefonu  63  244 77 57

   Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Małgorzata Kazimierczak.

 

 

 

 

   Kazimierz Biskupi, dnia  12 marca 2014 roku                                                                                     

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Wójt

 

                                                                                                                                   / -/  Janusz Puszkarek

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

                                                                                             

 

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2014-03-20 10:15:37
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2014-03-20 10:37:46
Ostatnia zmiana:2014-03-20 10:37:46
Ilość wyświetleń:829
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij