Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie: Budowa parku elektrowni wiatrowych "Kazimierz Biskupi" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 64 MW w obrębach Nieświastów, Komorowo, Stefanowo gmina Kazimierz Biskupi, oraz w obrębie Słaboludz gmina Kleczew

                                                                                    Kazimierz Biskupi dnia, 03.01.2014 r.

                                                                                        

OŚR.6220.7.2011

OBWIESZCZENIE

        Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

                                                            

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w dniu 02 stycznia 2014 r. znak OŚR.6220.7.2011, którego treść podaje się poniżej:

                                                                         

                                                              Postanowienie

 

Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania
na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych „Kazimierz Biskupi" wraz infrastrukturą towarzysząc o łącznej mocy 64 MW
w obrębach  Nieświastów, Komorowo, Stefanowo gmina Kazimierz Biskupi
oraz w obrębie Słaboludz gmina  Kleczew na niżej wymienionych działkach:

 

Obręb geodezyjny

Numery działek

Nieświastów Gmina Kazimierz Biskupi

199/7, 199/6, 197, 196/3, 195/2, 195/1, 321/1, 321/2, 322, 220, 219, 196/4, 196/1, 319, 320, 194, 327, 328, 199/14, 191, 189, 186, 192, 199/3, 199/4, 199/11, 206, 199/2, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 185, 193, 187, 206, 199/12, 199/14, 199/16, 199/15, 211/4, 211/1, 199/17, 210/1, 211/5, 210/5, 210/4, 211/3, 210/3, 211/6 , 209, 208, 205/1, 205/2

Komorowo Gmina Kazimierz Biskupi

381, 90/5, 95/3, 95/2, 95/1, 103/2, 106/5, 106/4, 106/3, 109/3, 109/2, 109/1, 106/1, 103/1, 112/2, 112/1, 115/2, 115/1, 91/3, 91/4, 79/3, 92, 93, 104, 105, 110, 111, 180, 159, 160, 161, 162, 163, 164/3, 164/1, 164/4, 165, 166/2, 166/1, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1, 403/4, 403/3, 403/1, 180/1, 146/2, 395, 145/3, 145/2, 145/1, 144/3, 144/8, 394/4, 386, 141/3, 141/2, 140/2, 138/2, 137/8, 136/4, 137/7, 146/1, 138/4, 385, 139/2, 139/3, 147/1, 148/1, 149/1, 150, 151/1, 152/1, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 157, 140/1, 141/1, 434, 144/7, 145/7, 144/5, 394/1, 141/5, 140/7, 140/8, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210, 211/4, 211/5, 211/3, 211/1, 212/1, 396, 399/1, 229/2, 229/1, 232/1, 400/1, 232/2, 397, 401/1, 398, 402/1, 405/1, 404/1, 251/6, 405/3, 422/1, 422/2, 247/1, 250/1, 251/1, 251/4, 252/1, 253/3, 253/6, 253/4, 255, 256, 254/3, 257, 258, 259/1, 261, 262, 264, 267/1, 260/1, 260/4, 268/3, 268/7, 384, 267/4, 266/2, 266/1, 263/3, 263/1, 265/1, 265/2, 383, 421/6

Stefanowo  Gmina Kazimierz Biskupi

313, 68/7, 66/10, 66/5, 66/11, 66/3, 65/4, 65/1, 64/4, 64/1, 63/4, 63/1, 62/4, 62/1, 61/4, 61/1, 60, 35/1, 35/2, 34/1, 34/4, 34/3, 33/1, 27/2, 28/4, 28/2, 29/4, 30/4, 28/7, 27/1, 28/1, 28/6, 28, 29/3, 29/1, 30/1, 30/3, 31, 32, 49, 48, 47, 46, 45/2, 45/1, 43/2, 44/6, 44/7, 44/4, 44/3, 44/5, 42/2, 42/1, 41/2, 41/1, 40/2, 40/1, 39/2, 39/1, 38/2, 38/1, 37, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57/2, 57/1, 58, 59, 70, 71/1, 72/2, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 207, 183, 184, 69/2, 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/4, 76/6, 316, 96/2, 94, 91/1, 179/1, 100/7, 143/13, 208, 314, 212/1, 212/2, 209, 101/3, 98/2, 99/3, 132/8, 131/4, 127/4, 126/3, 121/3, 119/2, 111/3, 109/4, 110, 103/2, 102/4, 26, 5/7, 6/1, 6/5, 9/3, 6/4, 5/4, 5/5, 9/6

 9/5, 5/3, 4/1, 6/3, 10, 8, 15, 14, 16, 19, 4/2, 18/1, 18/2,20, 21/1, 22/1, 21/2, 22/2, 23

Słaboludz Gmina Kleczew

321, 312, 313, 322, 323, 324, 300, 301, 302, 299

 

UZASADNIENIE

 

Przed tutejszym organem toczy się postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 17 sierpnia 2011 r. przez KWE  Sp. z o.o. ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych „Kazimierz Biskupi” wraz infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 64 MW w obrębach  Nieświastów, Komorowo, Stefanowo gmina Kazimierz Biskupi oraz w obrębie Słaboludz gmina Kleczew.

W dniu 19 listopada 2013 r.  KWE Sp. z o.o. ul. 600- lecia 9, 62-540 Kleczew złożyła wniosek o  zawieszenie  postępowania w ww. sprawie.

           Zgodnie  z art. 98 § 1 k.p.a. organ  może  zawiesić  postepowanie, jeżeli  wystąpi o to strona, na której  żądanie postępowanie  zostało  wszczęte, a nie  sprzeciwiają  się temu inne  strony  oraz nie zagraża  interesowi  społecznemu. Wójt  Gminy Kazimierz uznając, że w niniejszej sprawie spełnione  zostały  przesłanki zawieszenia postępowania,   zawiadomieniem z dnia 09 grudnia 2013 r. poinformował strony postępowania poprzez obwieszczenie o zamiarze zawieszenia postępowania w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Żadna ze stron we wskazanym w zawiadomieniu  terminie tj. od 16 grudnia 2013 r.   do 30 grudnia 2013 r. (włącznie )  nie złożyła sprzeciwu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych „Kazimierz Biskupi” wraz infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 64 MW w obrębach  Nieświastów, Komorowo, Stefanowo gmina Kazimierz Biskupi oraz w obrębie Słaboludz gmina Kleczew.

 

Jeżeli w okresie 3 lat od daty od zawieszenia postepowania żadna ze  stron nie  zwróci  się o podjęcie postępowania zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a.  żądanie wszczęcia postepowania uważa się  za wycofanie  wniosku.

 Podjęcie postepowania  może  nastąpić wyłącznie  na wniosek  strony, a nie z urzędu.

 

Na niniejsze postanowienie  przysługuje  stroną postępowania zażalenie w terminie 7 dni od dnia  otrzymania niniejszego  postanowienia  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi.

 

 

                                                    

                                                     Z up. Wójta Gminy

                                                                                                     /-/  Katarzyna Chojnacka                                                                                   

                                                                        Kierownik Referatu Ochrony

                                                                 Środowiska i  Rolnictwa

 

Do wiadomości:

1.KWE Sp. z o.o. (adres korespondencyjny)

   ul. Kazimierska 45

   62-510 Konin

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

2. OŚR a/a

 

Niniejsze obwieszczenie ukazuje się :

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupi,

2) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Kleczew,

3) tablica ogłoszeń w miejscowości  Nieświastów, Komorowo, Stefanowo,

4) informacja w m. przedsięwzięcia, 

5) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                      

 

 

 

 

 

Doręczenie uważa się za dokonanie po upływie14 dni od dnia publicznego  ogłoszenia o wydaniu postanowienia.

 

 

 

                                                                                                                                                               

  Kazimierz Biskupi, dn. 28                                                                                

 

cv

 

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2014-01-08 09:58:35
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2014-01-08 10:09:20
Ostatnia zmiana:2014-01-08 10:09:37
Ilość wyświetleń:821

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij