Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 0050.9.2013 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 05 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 0050.9.2013
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia  05 kwietnia 2013 roku

  w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 15. ust. 2a- 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j.  Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku z
uchwałą
Nr XXIX/225/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi  z dnia 7 grudnia 2012
w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi powołuje Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu ,, Udzielanie pomocy żywnościowej  osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi                   w 2013 roku  i wyrównywanie szans tych osób’’  w następującym składzie:

a)  Przewodniczący  Komisji – Szczepański Sławomir

b)  Członek Komisji – Alina Ciosek

c)  Członek Komisji Barbara Kostrzewa

§ 2

Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w:

a)    Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kazimierz Biskupi,

b)    na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,

c)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                                          /-/      Janusz Puszkarek

 

Załącznik nr 1 do
 Zarządzenia Nr 0050.9.2013
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
 
z dnia 05 kwietnia 2013 roku

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU,

dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

1.    Ogólne zasady pracy Komisji konkursowej (zwanej dalej Komisją):

a)       prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

b)       członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie,

c)       do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia                       14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dotyczące wyłączenia pracownika,

d)      każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że:

- nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się
o  przyznanie dotacji,

- od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostaje w stosunku  pracy lub zlecenia
z oferentami oraz nie był członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej,

- nie pozostaje z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

e)       pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji,

f)        Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący,

g)      decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane są większością głosów
w głosowaniu jawnym.

 

2. Przebieg prac Komisji:

a)       Wybór przewodniczącego komisji,

b)      Komisja przystępuje do rozpatrywania ofert po ustaleniu, że:

- ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane do publicznej wiadomości, tzn.: zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, a także w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi  w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

- upłynął termin nadsyłania ofert.

c)       Komisja konkursowa przystępuje do oceny ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych określonych w 8 punkcie ogłoszenia o otwartym  konkursie  ofert . W razie ich nie spełnienia oferent może uzupełnić braki w ofercie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję konkursową. Jeżeli oferent nie uzupełni braków formalnych w określonym terminie jego oferta nie będzie rozpatrywana.

 

d)      oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu oceny pod względem merytorycznym, uwzględniając kryteria określone w 8 punkcie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osoby dokonujące oceny. Ocena końcowa danej oferty jest sumą obliczoną  z ocen łącznych wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę. Ocena końcowa może być wskazaniem dla Komisji w sprawie propozycji o  wysokości udzielonej dotacji.

e)       z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji.

f)        Komisja podejmuje decyzję o wyborze oferentów i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji w formie zarządzenia Wójta,

g)       Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi określające wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi a także w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do
                                                                                                                                                                            Regulaminu prac Komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2013 roku

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2013 roku                       z zakresu ,, Udzielanie pomocy żywnościowej  osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi  w 2013 roku  i wyrównywanie szans tych osób’’

 

                Jednocześnie oświadczam, że:

a)  nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się
o przyznanie dotacji,

b) od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/ łam w stosunku  pracy lub zlecenia        z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących udział
w procedurze konkursowej,

c)  nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

 

Ponadto deklaruję, iż:

a)    będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

b)    zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

 

 

          Imię i Nazwisko:                                                                                                                    Data i podpis:

 

..........................................................                                                                                        ………...........................................


 

 

 

 

Załącznik nr 2 do

Data oceny………..……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                       Regulaminu prac Komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2013 roku

ARKUSZ OCEN

 

Nazwa organizacji składającej ofertę w ramach otwartego konkursu ofert


L.p.

Imię i nazwisko osoby oceniającej

Możliwość

realizacji

zadania przez

oferenta

(0-5 pkt.)

Kalkulacja

kosztów

realizacji

zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
(0-5 pkt.)

Jakość

wykonania

zadania i

kwalifikacje

osób, przy udziale których oferent będzie realizował

(0-5 pkt.)

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
(0-5 pkt.)

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
(0-5 pkt.)

Realizacja zleconych zadań publicznych, realizowanych przez oferenta w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

(0-5 pkt.)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Ocena końcowa

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Średnia ocen

 

 

 

 

 

 

 


Podpisy:  1) …………………………………………………….

                   2) …………………………………………………….

                  3) ……………………………………………………

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2013-04-12 14:54:21
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2013-04-12 14:54:51
Ostatnia zmiana:2013-04-12 14:55:05
Ilość wyświetleń:702
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij