Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2012.

Sprawozdanie

 

z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie za rok 2012.

 

 

Zgodnie z art., 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi przedkłada Radzie Gminy Kazimierz Biskupi sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie za rok 2012.

Roczny program współpracy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kazimierz Biskupi uchwałą nr XVI/115/11 w dniu 24 listopada 2011 r., po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kazimierz Biskupi.

 

Zgodnie z przyjętym programem współpraca  gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Realizowana była zarówno w formach finansowych, jak i pozafinansowych w następujących obszarach:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

- pomoc społeczna w zakresie wspierania żywnością rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Pozafinansowe formy współpracy obejmowały następujące działania:

-wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  ( na łamach pracy lokalnej i na stronie  internetowej urzędu oraz  za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie);

- tworzenie w miarę potrzeb przez organy Gminy wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Gminy;

- pomoc w organizacji środków transportu do przewozu osób i materiałów związanych z wykonaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej;

- doradztwo  i udzielenie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;

- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania;

- wspieranie przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom;

- organizacja wspólnych konferencji i seminariów,

- wspólne rozpoznawanie potrzeb społecznych i planowanie działań służących ich zaspakajaniu;

- wzajemne wykorzystanie wiedzy specjalistów pracujących w samorządzie i organizacji;

- udzielanie w miarę możliwości bezpłatnych porad prawnych dla organizacji pozarządowych;

- promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku;

- udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych;

- współpraca przy organizacji uroczystości gminnych.

 

Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenia o konkursach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu administracji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                              -2-

 

W 2012 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kazimierz Biskupi   ogłoszono dwa otwarte konkursy:

-  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

- na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania żywnością rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Następstwem rozstrzygnięcia konkursów było podpisanie 3 umów z wyłonionymi oferentami. Przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, oferenci zobowiązali się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt zobowiązał się do przekazania na ich realizację odpowiednich środków  publicznych w formie dotacji.

 

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

 zostały zrealizowane zgodnie z planem. Klub Sportowy Polonus  i Aeroklub Koniński w ramach realizacji zadań publicznych organizowały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; organizowały zawody i imprezy rekreacyjno-sportowe; prowadziły rozgrywki piłki nożnej oraz zawody strzeleckie; przy współpracy z Gminą dokonywały bieżących remontów obiektów sportowych, które były wykorzystane do realizacji zadań publicznych.

 

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania żywnością rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej również została zrealizowana zgodnie z planem. Bank Żywności w Koninie przekazał Gminie Kazimierz Biskupi  ok. 25 ton żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 1.300  mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi.

                Rozliczenie dotacji odbywało się na podstawie sprawozdań  końcowych z wykonania zadań publicznych, w terminach określonych w umowach. Weryfikacja sprawozdań przeprowadzona była pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, jak również pod względem zgodności z celem i terminowości realizacji zadania przez organizacje.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi obejmowała ważne i wzajemnie uzupełniające się działania, zarówno te o charakterze finansowym, jak i te niestanowiące obciążenia dla gminnego budżetu.

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przyczyniła się do zwiększenia skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych oraz wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

 

 

 

 

 

 

Wójt

/-/ Janusz Puszkarek

 

 

Kazimierz Biskupi, dn. 28.02. 2013 r.

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Alina Ciosek

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2013-03-08 14:29:18
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2013-03-08 14:29:49
Ostatnia zmiana:2013-03-08 14:30:03
Ilość wyświetleń:544
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij