Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w Gminie Kazimierz Biskupi

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity  DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ),
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Kazimierz Biskupi.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego  wraz z udzieleniem dotacji na  jego dofinansowanie.
1. Nazwa zadania
Organizowanie lub udział w szkoleniach oraz organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym dzieci lub młodzieży z terenu Gminy Kazimierz Biskupi, w szczególności poprzez:
- organizowanie lub udział w szkoleniach,
- organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Kazimierz Biskupi  i    

   poza jej  granicami,
- organizowanie czasu wolnego poprzez sport,
- możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych,

- zakup  sprzętu sportowego,

- zatrudnianie kadry trenerskiej.
2 .Rodzaj zadania.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu Gminy –  130.000,-  zł.
4.Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
5. Termin realizacji zadania:   2013 rok
6. Warunki realizacji zadania

1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), które:
a)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b)    w wyznaczonym terminie i miejscu  złożą oferty na określonym formularzu.
 

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
Druk dostępny jest  w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi  Plac Wolności 1, pok. Nr 1 bud. B.

7. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi Plac Wolności 1  w terminie  

do18 lutego  2013 roku, do godziny 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi). Oferty, które wpłyną  po terminie  nie będą rozpatrywane.
2. Oferty należy składać w jednym  egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (numer lub nazwa zadania)”.
 

-2-

3. Do oferty należy dołączyć:
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
2) aktualny statut lub inny dokument określający zakres działania oferenta.
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.
8. Kryteria wyboru ofert.
Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:
Kryteria formalne:
a)    czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)    czy oferta została złożona w terminie,
c)    czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
d)    czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.
(Oferty, które nie zostaną złożone w terminie , na wymaganym formularzu lub bez wymaganych załączników  oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone).
Kryteria merytoryczne:
a)    ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
b)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
d)    w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e)    uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
f)    uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
9. Tryb wyboru ofert.
1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez  Wójta Gminy Kazimierz Biskupi . Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi.
2. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.
3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Kazimierz Biskupi w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4.Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

-3-


10. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2013 i w roku poprzednim.
2013 rok – brak,
2012 rok – 130.000,- zł.

11. Termin dokonania wyboru ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  10 marca 2013 r.,
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Kazimierz Biskupi  pod adresem:

     www.bip.kazimierz-biskupi.pl;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi;
3) na stronie internetowej Gminy Kazimierz Biskupi.
12. Informacje dodatkowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1)    przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2)    zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.
2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą  Kazimierz Biskupi a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Referacie  Administracyjnym i Oświaty Urzędu Gminy , pokój  nr 1 bud. B  lub pod nr telefonu  63  244 77 38.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest  Alina Ciosek.
 


Kazimierz Biskupi, dn. 16.01.2013 r.

Wójt            

/-/ Janusz Puszkarek

Wniosek do pobrania tutaj

Załączniki

wniosek - oferta (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2013-01-16 13:37:35
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2013-01-16 13:38:27
Ostatnia zmiana:2013-01-16 13:38:35
Ilość wyświetleń:932

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij