Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                         Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  związku z art. 74 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

              

                                      zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu  20.08.2012 r. znak OŚR.6220.3.2012 postanowieniu, którego  treść podaję poniżej:

 

                                                                 POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 65 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1  pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.Nr 213 poz. 1397). Po rozpatrzeniu wniosku złożonego  przez Inwestora CONERGA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa w imieniu  którego działa pełnomocnik : Pan Leszek Długokęcki - Agren Zakład Inżynierii  Środowiska, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi”

                                                                         postanawiam

 

stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi” o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 18 MW, składającej się z sześciu  siłowni wiatrowych  o maksymalnej wysokości

                                                                        Uzasadnienie

 

W dniu 31 lipca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony  przez Inwestora CONERGA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa w imieniu  którego działa pełnomocnik : Pan Leszek Długokęcki - Agren Zakład Inżynierii Środowiska, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi” o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 18 MW, składającej się z sześciu  siłowni wiatrowych  o maksymalnej wysokości 180 m npt. wraz ze stacją transformatorową i siecią  kablową zasilającą niskiego i średniego  napięcia na działkach o nr ew. 415, 417, 100, 223/2, 112 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo i na działce o nr ew.  233 w obrębie geodezyjnym  Anielewo. 

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 6 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Ww. przedsięwzięcie polegać będzie  na wybudowaniu  6 elektrowni wiatrowych, stacja transformatorowa, sieć kablowa zasilająca, niskiego i średniego napięcia. Wysokość pojedynczej turbiny wiatrowej wyniesie do 180 m npt.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza Bieniszewska PLH300011, oddalony o ok. 4,4 km i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalony o ok. 9 km. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia napisano, że teren działek, na których lokalizowane będą wiatraki, jest użytkowany rolniczo i nie jest porośnięty drzewami i krzewami. Jest to zrekultywowany teren zwałowiska wewnętrznego Odkrywki Kazimierz Południe, której eksploatację zakończono w latach 1980. Jak napisano                w dalszej części karty informacyjnej, wpływ przedsięwzięcia na awifaunę zostanie określony w rocznym monitoringu ptaków i nietoperzy. W okolicy planowanej inwestycji planowana jest budowa innych farm wiatrowych, np. farma w Komorowie, oddalona o ok. 500 m, farma w Stefanowie, oddalona o ok. 850 m czy park elektrowni wiatrowych Nieświatów, Komorowo, Stefanowo, Słaboludz, oddalony o ok. 750 m.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Kazimierz Biskupi pismem z dnia  31 lipca 2012 r.  znak OŚR.6220.3.2012 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o  opinię co do potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddziaływania na środowisko  ww. przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Koninie pismem znak ON-NS-72/2/1-79/12   z dnia 20  sierpnia 2012 r. (20.08.2012 r. data wpływu)  stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a także określił, że zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisku winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie   i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a ww. ustawy). Wskazał także,    zgodnie z art.  3 ust. 2 ww. ustawy  należy uwzględnić, że ilekroć w ustawie jest mowa o  oddziaływaniu na  środowisko  to rozumie się przez  to   oddziaływanie na  zdrowie ludzi co winno się zawarte w treści raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.  Dla  właściwej  oceny wpływu przedsięwzięcia  na warunki życia ludzi w raporcie  należy podać dokładną  odległości najbliższych budynków mieszkalnej od planowanej farmy wiatrowej a także uwzględnić uciążliwości związane   z efektem  migotania cienia  - przecinanie  światła.         

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi pismem znak INŚ.6220.3.2012 r. z dnia 31 lipiec 2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak  WOO-II.4240.416.2012.ES z dnia 31 lipca 2012 r.  (23.07.2012 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko oraz że raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, który  powinien zawierać :

1. Z zakresu gospodarki odpadami:

1) należy określić rodzaje i ilości odpadów powstających na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz opisać sposób magazynowania, zagospodarowania odpadów na ww. etapach przedsięwzięcia i sposoby minimalizacji ich powstawania,

2. Z zakresu ochrony przyrody:

1)  należy opisać elementy przyrodnicze środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy (w cyklu rocznym tj. w okresie rozrodczym, migracji i zimowania), które są grupą organizmów szczególnie narażoną na negatywne oddziaływania tego typu inwestycji. Opis ten powinien zawierać podstawowe parametry lokalnych populacji, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystywania omawianego terenu przez awifaunę i chiroptero faunę. Powyższe informacje należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk występujących na przedmiotowym terenie i obejmujących m.in. okres wegetacyjny roślin, a także okres lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt (w szczególności ptaków i nietoperzy),

2) należy opisać teren w obrębie planowanej farmy wiatrowej uwzględniający ukształtowanie i sposób użytkowania terenu, krajobraz, wody powierzchniowe, położenie kompleksów leśnych, szpalerów drzew, terenów podmokłych itp. Należy szczegółowo opisać metody i materiały wykorzystane do zebrania ww. danych,

3) należy opisać ocenę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze, a także płazy (mogące gromadzić się w wykopach pod elektrownie) wraz z oceną wpływu na obszary chronione położone w otoczeniu inwestycji,

4) należy opisać przewidywane znaczące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na ww. elementy, obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe                                              i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia.

5)  należy opisać metody prognozowania zastosowane przez wnioskodawcę,

6) należy opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko - wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, nie budzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich wykonania. Zgodnie z opracowaniem Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" podstawowym działaniem minimalizującym jest odpowiednia lokalizacja turbin względem struktur atrakcyjnych dla nietoperzy (lasów, cieków i zbiorników wodnych, szpalerów itp.),

7)   należy przedstawić zagadnienia związane z występowaniem gatunków objętych ochroną oraz ich siedliska w formie graficznej

8)   należy podać propozycję ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu porealizacyjnego farmy wiatrowej z podaniem metod i harmonogramu.

4.    Należy szeroko opisać i uzasadnić warianty lokalizacyjne przedsięwzięcia, w tym wariant najkorzystniejszy dla środowiska oraz wariant „0" polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu winno wskazywać jego oddziaływanie na środowisko, w szczególności na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz przedmioty ochrony na obszarach Natura 2000, z uwzględnieniem ewentualnego skumulowanego oddziaływania z innymi turbinami zlokalizowanymi  w okolicach przedsięwzięcia, a także oddziaływanie planowanej inwestycji na ludzi.

5.  Analizę    możliwych    konfliktów     społecznych     związanych     z    przedmiotowym przedsięwzięciem.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Poznania  i opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koninie  w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania. a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Wobec powyższego przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli stwierdzić czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne  w zakresie ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, wymagań hydrogeologicznych oraz w  zakresie ochrony powietrza i ochrony przyrody.

 

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

                                                                                 Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 141 § 1 i 2 KPA).

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Stronami ww. postępowania są właściciele  działek  o nr ewidencyjnych :

- 415, 417, 100, 223/2, 112 obręb geodezyjny Bochlewo,

- 233 obręb geodezyjny Anielewo,

 

- 17/4, 18/4, 20/5, 137/3, 415, 15/4, 16/4, 19/4, 23/5, 100, 103/2, 112, 114, 115, 118, 123, 136/3, 223/2, 113, 86, 110, 231/2, 259, 19/3, 23/3, 231, 233, 225/2, 231/2, 257,425, 122, 126, 222/2, 417, 110, 37, 31//1412,  137/1, 125, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 7/3, 7/4, 8,3, 8/4, 9/3, 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 12/3, 12/4, 13/3, 13/4, 14/4, 14/4, 15/3, 15/4, 16/2,

16/4, 17/3, 17/4, 18/3, 18/4, 19/3, 19/4, 20/3, 20/4, 20/9, 21, 22/1, 22/2, 23/3, 23/5, 25/1, 31/1, 32/1, 37, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/3, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 99, 104/1 105,106, 107, 115/4, 115/6, 119, 121, 116, 41/1, 41/2, 124, 125, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130/1, 130/2, 130/2132, 133/1 133/2, 133/5, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/3, 137/4, 138, 139/1, 139/3,  140, 140/2, 141/1, 141/2, 141/3,

143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/2,146/1, 146/3, 147/3, 150/3, 153/3, 154/3, 157/1, 158/1, 158/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 168/2, 168/3, 169/2, 172/1, 175/1, 176/10, 174/2, 178/3, 184, 189/1, 216/12, 219/2, 258/1, 232/2, 261, 273/1, 274/1, 275/1, 276/5, 276/6, 277/1,  277/3, 278/2, 278/3, 279/2, 279/3, 279/5, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/3, 281/2, 281/4, 282/2, 282/3, 282/4, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 420, 437, 416, 430, 434, 431, 432, 433, 435, 436, 417/4, 425, 419, 428 obręb geodezyjny Bochlewo,

 

- 303/6, 303/4, 304/2, 303/7, 416/1, 416/2, 423, 415, 413/2, 413/1 obręb geodezyjny Komorowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

 

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy  Kazimierz Biskupi,

2) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo, Anielewo, Komorowo

3) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                      

 

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,  Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon   63-2447748

                                                  

                                                                  Z up. Wójta Gminy

                                                                            /-/  Zbigniew Kimnes                                                                                   

                                                                                  Kierownik Referatu Ochrony

                                                                          Środowiska i  Rolnictwa

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-08-22 12:46:50
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-08-22 12:49:36
Ostatnia zmiana:2012-08-22 12:58:43
Ilość wyświetleń:953
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij