Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi dnia, 24.07.2012 r.

OŚR.6220.8.2011

OBWIESZCZENIE
o zawiadomieniu stron

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) informuję, strony postępowania, że w dniu 23.07.2012 r. znak OŚR.6220.8.2011U została  wydana   decyzja, którego treść została podana poniżej.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy  liczba  stron postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach  postępowania  przez  obwieszczenie lub  w inny  zwyczajowy  przyjęty w danej miejscowości  sposób  publicznego  ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupi,
2) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo,
3) www.bip.kazimierz-biskupi.
             
Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1,  62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon 63-2447748.
                                                                          

DECYZJA

 

 Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

postanawiam

 

 umorzyć postępowanie w sprawie wniosku z dnia 12.09.2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  i eksploatacji  zakładu  przetwórstwa  biomasy – peletowanie biomasy” planowanego na działkach 178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11, 179/10, 178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2 położonych w obrębie geodezyjnym Bochlewo.


 
UZASADNIENIE
 


Postępowanie w sprawie wniosku z dnia 12.09.2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji zakładu przetwórstwa  biomasy – peletowanie biomasy” planowanego na działkach 178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11, 179/10, 178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2 położonych w obrębie geodezyjnym Bochlewo stało się  bezprzedmiotowe z uwagi, że Wnioskodawcy  Pan  Eugeniusz Kaczmarek i Pan Karol Bylinko  w dniu  29.06.2012 r. złożyli  wniosek o  wycofanie ww. wniosku.
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi w dniu 02.07.2012 r. zawiadomił strony postępowania poprzez obwieszczenie o zamiarze umorzenia  postępowania administracyjnego w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia.
Od daty publicznego ogłoszenia w terminie 14 dni tj. od 03.07.2012 r. do 18.07.2012 r. żadna ze stron nie złożyła sprzeciwu  w powyższej sprawie.
Zgodnie  art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), organ  może umorzyć postępowanie  jeżeli  wystąpi o to strona, na której  żądanie postępowanie  zostało wszczęte a nie sprzeciwiają  się temu inne strony  oraz  gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Zatem  wszczęte  postępowanie w sprawie  wydania  decyzji o  środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja  zakładu  przetwórstwa  biomasy – peletowanie biomasy” stało się  bezprzedmiotowe.
 
Biorąc powyższe  pod  uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.
                  


Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Wójta Gminy 
/-/  Zbigniew Kimnes

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i  Rolnictwa 

 

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-07-27 11:44:15
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-07-27 11:46:41
Ostatnia zmiana:2012-07-27 11:46:50
Ilość wyświetleń:999

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij