Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, 30.07.2012 r.
OŚR.6220.2.2012    
OBWIESZCZENIE
 

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  związku z art. 74 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi


zawiadamiam strony postępowania


o wydanym w dniu  27.07.2012 r. znak OŚR.6220.2.2012 postanowieniu, którego  treść podaję poniżej:.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 65 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1  pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.Nr 213 poz. 1397). Po rozpatrzeniu wniosku Pana Eugeniusza Kaczmarka zam. ul. Toruńska 30 B, 62-540 Kleczew i Pana Kamila Bylinko zam. ul. Białobrodzka 19, 62-540 Kleczew i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakład prasowania biomasy”
                                                                        

postanawiam

stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia pn.  „Zakład prasowania biomasy” w m. Bochlewo na działkach o numerach ewidencyjnych  178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11,   179/10,178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2  położonych w obrębie geodezyjnym Bochlewo,  gmina Kazimierz Biskupi i nakładam obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 122  z późn. zm.).
                                                                       

Uzasadnienie

W dniu 02 lipca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez Pana Eugeniusza Kaczmarka  zam. ul. Toruńska 30 B, 62-540 Kleczew i Pana Kamila Bylinko  zam. ul. Białobrodzka 19, 62-540 Kleczew, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakład prasowania biomasy” planowanego  na działkach o numerach ewidencyjnych 178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11, 179/10,178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo. 
Ze względu na rodzaj przetwarzanych odpadów planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć  określonych w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Planowane przedsięwzięcie  polegać będzie na budowie i eksploatacji wytwórni paliw stałych pochodzących z rolnictwa, przemysłu leśnego i drzewnego oraz z odpadów przemysłu rolnego. Będą to odpady  roślinne, odpady z gospodarki leśnej,  odpady  z kory i korka,  odpady  z kory  i drewna, trociny,  wiórki,  ścinki, , odpady z  produkcji pasz roślinnych, wysłodki, osady, inne  odpady z  przetwórstwa  produktów  roślinnych,  odpady  tytoniowe,  inne  odpady  biodegradowalne (wycofane z obrotu zboża   i produkty  mączne, mrożonki z owoców i warzyw, pestki,  łuszczyny). 
Podstawowym  źródłem dostaw  surowca będą, gospodarstwa  rolne. Planowana ilość zakupionego  surowca  wynosić ma 40 000 t/rok, natomiast  planowana wielkość produkcji 30 000 t/rok. Biomasa słomiasta  składowana będzie w stogach na terenie nie utwardzonym. Odpady drewna składowane  będą w pobliżu  hali produkcyjnej. Inne odpady  dostarczane  w formie  luźnej  będą  składowane  na placu manipulacyjnym przed  halą  produkcyjną  lub wewnątrz hali produkcyjnej. Lokalizacja inwestycji planowana jest na terenach pokopalnianych. Najbliższe zabudowanie mieszkalne – wieś Bochlewo, oddalone są od części produkcyjnej w kierunku wschodnim wieś Nieświastów. W kierunku północnym brak jest zabudowy mieszkaniowej na przestrzeni około 5 km. 
Ogólna powierzchnia przeznaczona pod ww. przedsięwzięcie wyniesie ok. 74 000 m2.
Surowiec z placu magazynowego dowożony będzie na plac manipulacyjny przed halą produkcyjną, a zgromadzona ilość dowiezionego w ciągu dnia surowca będzie wystarczała na prowadzenie produkcji w ciągu całej doby. Z placu manipulacyjnego surowiec będzie pobierany do produkcji i podawany do rozdrabniania wstępnego. Rozdrobnienie surowca jest pierwszym etapem cyklu produkcyjnego. W młynie wstępnym następować będzie rozdrabnianie surowca do frakcji około 60 mm, który następnie poddawany będzie do reaktora kinetycznego. W reaktorze kinetycznym surowiec będzie poddawany wtórnemu rozdrobnieniu do frakcji 100 – 2000 µm  i jednocześnie suszony do poziomu 8 – 11 %, po czym poddawany do silosu magazynowego półprodukt. Z silosu surowiec będzie podawany do maszyny prasującej  (pleciarki) produkującej granulat o średnicy 8 – 12 mm i gęstości zasypowej około 600 kg/mp. Z pleciarki produkt będzie transportowany do silosu magazynującego gotowy produkt. Z silosu przewiduje się kierowanie produkt do maszyny konfekcjonującej w opakowania 1000 kg i 30 kg, bądź będzie on ładowany luzem na środki transportu zewnętrznego. Między poszczególnymi zespołami ciągu produkcyjnego surowiec będzie transportowany za pomocą przenośników ślimakowych umieszczonych w szczelnych zamkniętych kanałach. Najważniejszym elementem linii produkcyjnej będzie reaktor kinetyczny, który jest urządzeniem służącym do jednoczesnego rozdrabniania materiałów oraz ich suszenia bez potrzeby użycia młyna rozdrabniania wtórnego oraz suszarni termicznej.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Kazimierz Biskupi pismem z dnia 04 lipca 2012 r.  znak OŚR.6220.2.2012 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o  opinię co do potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddziaływania na środowisko  ww. przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON-NS-72/2/1-65/12  z dnia  18 lipca 2012 r. (20.07.2012 r. data wpływu)  stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a także określił, że zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisku winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie   i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a ww. ustawy).               
Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Koninie  dla dokonania pełnej  i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia a także możliwości wystąpienia uciążliwości. W raporcie nakazał przedstawić szczegółowe informacje na temat procesów produkcyjnych, technologii (z opisem poszczególnych urządzeń i czynności technologicznych), potencjalnych negatywnych oddziaływań (łącznych oraz na poszczególnych etapach technologicznych) oraz przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko,  w tym na warunki życia  i zdrowia ludzi. Ponadto nakazał przedstawić rodzaj  i wielkość emisji substancji do powietrza oraz analizę ewentualnych uciążliwości akustycznych   i odorowych oraz gospodarkę ściekową i odpadową.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zobowiązał także Wnioskodawców do przedstawienia czytelnego bilansu, z którego wynikać będzie redukcja masy surowców oraz określić formę, ilość, sposób postępowania, rodzaj i wielkość emisji z pozostałej masy oraz określić ilość odcieków z biomasy wilgotnej, pojemność i rodzaj zbiornika przewidzianego do zbierania odcieków.
Należy także wykazać iż proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne będą odpowiednie dla zachowania właściwych warunków higienicznych oraz zminimalizują  w wystarczający sposób ewentualne uciążliwości wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia na wszystkich etapach technologicznych  a również na etapach magazynowania, przeładunku i transportu.
Analizie należy także poddać usytuowanie inwestycji względem zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem odległości od zabudowy, róży wiatrów oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu jako czynników mających wpływ na odczuwanie uciążliwości wynikających z funkcjonowania przedsięwzięcia. Określając odległość inwestycji od zabudowy mieszkaniowej należy uwzględnić cały teren przeznaczony dla lokalizacji przedsięwzięcia a nie tylko uwzględnić teren przeznaczony pod część produkcyjną.
Bardzo ważne jest także zawarcie informacji w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sposobie  i miejscu magazynowania poszczególnych surowców, sposobie transportu wewnętrznego – przeładunku z oceną potencjalnych uciążliwości na ww. etapach. Należy także określić maksymalną liczbę i czas magazynowania poszczególnych surowców oraz przeanalizować problem emisji wtórnej niezorganizowanej na etapie magazynowania. Elementy zagospodarowania terenu i ich gabaryty winny być ukazane na załączniku kartograficznym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
pismem znak INŚ.6220.2.2012 r. z dnia 04 lipiec 2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak  WOO-II.4240.416.2012.ES z dnia 18 lipiec 2012 r.  (23.07.2012 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko oraz że raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, który w szczególności powinien zawierać analizę zagadnień:
1. Z zakresu gospodarki odpadami:
- przedstawić kody, szacunkowe ilości oraz sposób magazynowania i zagospodarowania odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji. W przypadku odpadów niebezpiecznych należy podać sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem,
- wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko  na poszczególnych etapach inwestycji,
- podać kody przetwarzanych na terenie zakładu odpadów oraz przedstawić sposób ich magazynowania.
2. Z zakresu ochrony przed hałasem:
- dołączyć informację właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanej inwestycji z uwzględnieniem terenów, o których mowa   w art. 113 ust. 2 pkt 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)  i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),
- podać odległość najbliższych  terenów podlegających ochronie akustycznej od zakładu,
- wskazać wszystkie urządzenia i obiekty ( uwzględniając pojazdy mechaniczne z podziałem na lekkie i ciężkie), które będą znajdować się na terenie zakładu, i które stanowić będą źródła emisji hałasu oraz określić czas i miejsce ich pracy,
- określić parametry akustyczne emitorów hałasu  ( najwyższy możliwy poziom mocy akustycznej),
- określić poziom hałasu na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie,
- podać izolacyjność akustyczną ścian budynku hali produkcyjnej, w którym planuje się zainstalować urządzenia produkcyjne,
- zaproponować skuteczne środki organizacyjne, techniczne lub technologiczne zmniejszające poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną,
- wszelkie zagadnienia, o których mowa powyżej przedstawić na mapie w skali odpowiadającej szczegółowości poruszanym zagadnieniom.
3. Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej:
- podać przewidywane źródło i wielkość poboru wód z rozgraniczeniem celów na jakie będzie ona pobierana, a także ilość powstających ścieków oraz ilość wód opadowych i roztopowych  z powierzchni utwardzonych, z określeniem wielkości tych powierzchni,
- opisać sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów planowanej inwestycji oraz ocenić oddziaływanie tych wód na ich odbiorniki.
4. Z zakresu hydrogeologii:
- ocenić usytuowanie przedsięwzięcia względem cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, w szczególności wziąć pod uwagę ścisły kontakt hydrauliczny wód powierzchniowych z wodami podziemnymi, a co za tym idzie możliwość migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu w głąb ziemi,
- przedstawić informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniając: poziomy wodonośne (w tym użytkowe poziomy wodonośne), głębność zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wraz z ich obszarami najwyższej (ONO) oraz wysokiej ochrony (OWO), ujęcia wód podziemnych wraz z ich sferami ochronnymi, cieki i inne wody powierzchniowe oraz kierunki migracji wód podziemnych,
- powyższe informacje przedstawić na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrologicznej oraz przekrojów hydrogeologicznych,
- z uwagi na fakt, iż teren inwestycji jest teren pokopalnianym i charakteryzuje się nieuregulowanymi stosunkami wodnymi, wskazać czy w ramach realizacji inwestycji przewiduje się podjęcie działań mających na celu uregulowanie tych stosunków.
5. Z zakresu ochrony powietrza;
- podać moc kotła, w którym spalać będzie się biomasa oraz wyjaśnić czy spalana kotle biomasa będzie zgodna w definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych  z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558)
- przedstawić obliczenia zawierające rozpowszechnienie substancji w powietrzu  z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji substancji do powietrza, zorganizowanej jak i niezorganizowanej związanych               z eksploatacją przedsięwzięcia: uzyskane wyniki, tj. wartość stężeń substancji   w powietrzu przedstawić  w formie pisemnej i graficznej w postaci izolinii jednakowych stężeń,
- przedstawić pismo z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska określające aktualny stan jakości powietrza,
- opisać przewidziane zadania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, tj. opisać działania organizacyjne, techniczne i technologiczne służące ograniczeniu emisji substancji do powietrza na poszczególnych etapach procesu technologicznego.
6. odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować nie osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „ Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonych na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiając informacje na temat należy odwołać się do zapisów ww. dokumentów oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2012 r. poz. 145).

Nawiązując do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że  planowane przedsięwzięcie  zlokalizowane  będzie  poza granicami obszarów  chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1  ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r.  ochronie  przyrody ( Dz. U.  z 2009 r.  Nr 151 poz. 1220 ze zm.).
Źródłem emisji hałasu i substancji do powietrza będzie ruch pojazdów dowożących  surowiec  i odbierające  produkty  gotowe a także praca reaktora klinicznego, prasa,  system transportu wewnętrznego, rozdrabniacz wstępny, linia workująca produkt, ładowarki kołowe oraz koparka  przeładunkowa.
Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko w zakresie źródeł emisji hałasu i substancji do powietrza pozwoli stwierdzić czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem.
Ze względu, na wielkość i rodzaj zajmowanego terenu (teren pokopalniany o nie uregulowanych stosunkach wodnych) pod planowaną inwestycje, zakres robót związanych z jej realizacją, pracę  zakładu w trybie całodobowym oraz rodzaj przetwarzanych odpadów, konieczne  jest wykonanie szczegółowego opisu  gospodarki odpadami oraz przeprowadzenie analizy parametrów eksploatacyjnych i technologicznych, warunków środowiskowych i terenowych szczegółowa  analiza ww. parametrów pozwoli określić wpływ  planowanej  inwestycji na środowisko hydrogeologiczne oraz zasoby ilościowe i jakościowe wód podziemnych.
 
    W związku z powyższym przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli stwierdzić czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne
w zakresie ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, wymagań hydrogeologicznych oraz w  zakresie ochrony powietrza.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.


 Pouczenie


Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 141 § 1 i 2 KPA).
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Stronami ww. postępowania są właściciele  działek  o nr ewidencyjnych : 181/9, 177/9, 295, 270, 281/4, 281/3, 280/3, 280/4, 279/5, 279/3, 157/1, 431, 434, 177/12, 178/16, 179/16, 180/3, 439, 186/6, 186/7, 186/9, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/5, 188/9, 188/7, 188/16, 188/15, 188/6, 188/5, 188/3, 188/7, 186/70, 187/6, 187/5, 187/4, 187/3, 162/1, 278/5, 199/9. 283/2, 282/2, 158/3, 178/9, 177/8, 283/2, 176/6, 142/3, 290, 284/1, 285/1, 289, 286/1, 288, 284/2, 285/2, 287, 286/2, 162/1, 158/1, 169/1, 161/1, 165/1, 170/1, 173/1, 282/3, 158/3, 169/3, 174/2, 432, 433  położonych w obrębie  geodezyjnym Bochlewo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy  Kazimierz Biskupi,
2) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo,
3) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                      

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,  Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon   63-2447748

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-08-01 12:05:07
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-08-01 12:14:07
Ostatnia zmiana:2012-08-01 12:14:20
Ilość wyświetleń:963

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij