Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXIII/183/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/183/12

Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z  dnia 18 czerwca  2012 roku

w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy  ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)– Rada
Gminy Kazimierz Biskupi , działając na wniosek Wójta Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Kazimierz Biskupi  na 15  jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XLV/511/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi  na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach  wyborczych i uchwała Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr LIV/434/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/511/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi  na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach  wyborczych.

§ 5

Uchwałę  przekazuje się  Wojewodzie Wielkopolskiemu  i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 7

1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Na ustalenie Rady  Gminy Kazimierz Biskupi  w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Kazimierz Biskupi następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.

                                                                                                                            

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/183/12

Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 18 czerwca 2012 roku

 

 

Podział Gminy Kazimierz Biskupi  na okręgi wyborcze

 

Nr okręgu

 

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

 

1

 

Sołectwa: Dobrosołowo, Komorowo

 

 

1

 

 

2

 

Sołectwa: Anielewo, Cząstków, Tokarki

 

 

1

 

 

3

 

Sołectwo: Kazimierz Biskupi ul. Zawadzkiego

 

 

1

 

 

 

4

Sołectwo: Kazimierz Biskupi – ulice:  Cicha, Działkowa, Golińska, Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Łososia, Ogrodowa, Plac Wolności, Słoneczna, Spokojna, Warszawska

 

 

 

1

 

 

 

5

 

Sołectwo:  Kazimierz Biskupi – ulice: Bagno, Biurowiec, Cmentarna, Górnicza, Klasztorna, Konińska, Krzywda,  Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Niepodległości, Polna,  Przyleśna, Targowiskowa, Wąska

i miejscowośi: Borowe, Smuczyn, Wygoda

 

 

 

 

1

 

 

6

 

Sołectwo: Kazimierz Biskupi – ulice:

Bielawy bez nr 17,27 i 36, Harcerska, 1 Maja od nr 1 do nr 10, Sołecka, Sportowa, Węglewska

 

 

 

1

 

 

7

 

Sołectwo: Kazimierz Biskupi – ulice:

Bielawy   nr  17,27 i 36, Cisowa, Dąbrowskiej, Jodłowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Kraszewskiego, Limbowa, Prusa, 1 Maja od nr 11 do nr 38, Reja, Sienkiewicza, Żeromskiego

 

 

 

1

 

 

8

 

Sołectwo: Kazimierz Biskupi – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa,  Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa,  Wierzbowa

 

 

 

1

 

9

 

Sołectwa:  Jóźwin, Kamienica

 

 

 

1

 

 

10

 

Sołectwa: Daninów, Kozarzew, Kozarzewek

 

 

1

 

11

 

Sołectwa: Bochlewo,  Nieświastów

 

 

1

 

12

 

Sołectwo: Posada – ulice: Elizy Orzeszkowej, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Krasickiego, Reymonta, Słowackiego, Tuwima

 

 

1

 

13

 

Sołectwo : Posada – ulice: Asnyka, Brandta, Brzechwy, Chełmońskiego, Długosza, Fredry, Gersona, Kasprowicza, Kołłątaja, Kossaka, Kruczkowskiego, Kuncewiczowej, Leśmiana, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Nałkowskiej, Niemcewicza, Norwida, Orkana, Orłowskiego, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Staffa, Świętego Alberta, Witkiewicza, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego

 

 

 

1

 

14

 

Sołectwa: Sokółki, Wola Łaszczowa

 

 

1

 

15

 

Sołectwa:  Wieruszew, Władzimirów

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/183/12

Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z  dnia 18 czerwca 2012 roku

Przedstawiony projekt podziału Gminy Kazimierz Biskupi  na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 417, 418 i 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz przy uwzględnieniu art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami).

W porównaniu do podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych 2010 roku w przedstawionym projekcie uległy zmianie trzy  okręgi wyborcze, tj. okręg nr 2 i 3  (okręgi  były  dotychczas 3-mandatowe) i okręg nr 8 (okręg był dotychczas okręgiem 2-mandatowym), które z wielomandatowych należy przekształcić w jednomandatowe.

W przedstawionym podziale Gminy Kazimierz Biskupi  na okręgi wyborcze nie naruszono reguły zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

W 15 okręgach  Gminy Kazimierz Biskupi zamieszkuje 11.207 osób.

Liczba przedstawicielstwa wynosi  :  11.207 osób  :  15 radnych = 747

Dołączona do uzasadnienia tabela obrazuje proponowany podział mandatów wynikający z wyliczonego przedstawicielstwa:

 

 

 

Granice okręgu

Liczba mieszkańców

 w okręgu

 

Liczba mandatów wynikająca z przedstawicielstwa

Proponowany podział mandatów

 

Miejscowość: Dobrosołowo, Dobrosołowo Trzecie,

Komorowo, Komorowo – Kolonia, Stefanowo

 

 

 

657

 

 

657 : 747=0,88

 

 

1

 

Miejscowość: Anielewo, Cząstków, Dobrosołowo Pierwsze, Dobrosołowo Drugie, Tokarki,

 Tokarki Pierwsze,

Tokarki Drugie, Wierzchy

 

 

 

628

 

 

628 : 747= 0,84

 

 

1

 

Miejscowość: Kazimierz Biskupi – ulica : Zawadzkiego

 

 

 

724

 

 

 

 

724 : 747= 0,97

 

 

1

 

 

Miejscowość:  Kazimierz Biskupi – ulice:  Cicha, Działkowa, Golińska, Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Łososia, Ogrodowa, Plac Wolności, Słoneczna, Spokojna, Warszawska

 

 

 

718

 

 

718 : 747= 0,96

 

 

1

 

Miejscowość:  Kazimierz Biskupi – ulice: Bagno, Biurowiec, Cmentarna, Górnicza, Klasztorna, Konińska, Krzywda,  Kwiatowa, Leśna, Łąkowa,  Niepodległości, Polna,  Przyleśna, Targowiskowa, Wąska

 i miejscowości :Borowe, Smuczyn, Wygoda,

 

 

 

 

808

 

 

 

808 : 747= 1,08

 

 

 

1

 

Miejscowość: Kazimierz Biskupi – ulice:

 Bielawy bez nr 17, 27 i 36, Harcerska, 1 Maja od nr 1 do nr 10, Sołecka, Sportowa, Węglewska

 

 

 

668

 

 

668 : 747= 0,89

 

 

1

 

Miejscowość: Kazimierz Biskupi – ulice:

Bielawy  nr 17, 27 i 36, Cisowa, Dąbrowskiej, Jodłowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Kraszewskiego, Limbowa, Prusa, 1 Maja od nr 11 do nr 38, Reja, Sienkiewicza, Żeromskiego

 

 

 

690

 

 

690 : 747= 0,92

 

 

1

Miejscowość: Kazimierz Biskupi – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa,  Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa,  Wierzbowa

 

 

 

727

 

 

727 : 747= 0,97

 

 

1

 

Miejscowość:  Jóźwin, Kamienica, Kamienica-Majątek, Olszowe

 

 

523

 

 

523 : 747= 0,70

 

1

 

 

Miejscowość: Daninów, Dębówka, Kozarzew, Kozarzewek, Mokra, Radwaniec

 

 

683

 

683 : 747= 0,91

 

1

 

Miejscowość: Bochlewo, Bochlewo Pierwsze,

 Bochlewo Drugie, Nieświastów, Warznia

 

 

730

 

730 : 747= 0,98

 

1

 

Miejscowość: Posada – ulice: Elizy Orzeszkowej, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Krasickiego,  Reymonta, Słowackiego, Tuwima

 

 

979

 

979 : 747= 1,31

 

1

 

Miejscowość: Posada – ulice: Asnyka, Brandta, Brzechwy, Chełmońskiego, Długosza, Fredry, Gersona, Kasprowicza, Kołłątaja, Kossaka, Kruczkowskiego, Kuncewiczowej, Leśmiana, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Nałkowskiej, Niemcewicza, Norwida, Orkana, Orłowskiego, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Staffa, Świętego Alberta, Witkiewicza, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego

 

 

1.029

 

1.029 : 747= 1,38

 

1

 

Miejscowość: Bielawy, Olesin, Sokółki, Wola Łaszczowa

 

 

868

 

868 : 747= 1,16

 

1

 

Miejscowość: Bieniszew Gajówka, Bieniszew Klasztor, Ludwików, Marantów, Wieruszew, Władzimirów

 

 

775

 

775 : 747= 1,04

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-06-19 10:35:33
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-06-19 10:36:02
Ostatnia zmiana:2012-06-19 10:36:11
Ilość wyświetleń:1609
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij