Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 0050.16.2012 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 0050.16.2012
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 15. ust. 2a- 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j. Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XVI/115/11 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi powołuje Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu ,, Udzielanie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2012 roku i wyrównywanie szans tych osób'' w następującym składzie:

a) Przewodniczący Komisji - Szczepański Sławomir

b) Członek Komisji - Alina Ciosek

c) Członek Komisji - Barbara Kostrzewa

§ 2

Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w:

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Janusz Puszkarek

 

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 0050.16.2012
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU,

dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

 

 

 

2. Przebieg prac Komisji:

 

 • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kazimierz Biskupi,

   

   

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,

   

   

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

   

    • Ogólne zasady pracy Komisji konkursowej (zwanej dalej Komisją):

      

    • Ogólne zasady pracy Komisji konkursowej (zwanej dalej Komisją):

      

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Załącznik nr 1 do
   Regulaminu prac Komisji konkursowej
   opiniującej oferty złożone w ramach
   otwartego konkursu ofert na realizację
   zadań publicznych w 2012 roku

    

   Oświadczenie

    

    

   Ja niżej podpisany/a , niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 roku z zakresu ,, Udzielanie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2012 roku i wyrównywanie szans tych osób''

    

   Jednocześnie oświadczam, że:

    

    

   Ponadto deklaruję, iż:

    

    

    

   Imię i Nazwisko: Data i podpis:

    

   .......................................................... ..............................................

    

    

   Załącznik nr 2 do

   Data oceny................... Regulaminu prac Komisji konkursowej
   opiniującej oferty złożone w ramach
   otwartego konkursu ofert na realizację
   zadań publicznych w 2012 roku

   ARKUSZ OCEN

    

   Nazwa organizacji składającej ofertę w ramach otwartego konkursu ofert


   L.p.

   Imię i nazwisko osoby oceniającej

   Możliwość

   realizacji

   zadania przez

   oferenta

   (0-5 pkt.)

   Kalkulacja

   kosztów

   realizacji

   zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
   (0-5 pkt.)

   Jakość

   wykonania

   zadania i

   kwalifikacje

   osób, przy udziale których oferent będzie realizował

   (0-5 pkt.)

   Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
   (0-5 pkt.)

   Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
   (0-5 pkt.)

   Realizacja zleconych zadań publicznych, realizowanych przez oferenta w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

   (0-5 pkt.)

    

   1.

    

    

    

    

    

    

    

   Ocena końcowa

   2.

                

   3.

                

   Średnia ocen

                   Podpisy: 1) .....................

   2) .....................

   3) .....................

    

    Wybór przewodniczącego komisji,
   • Komisja przystępuje do rozpatrywania ofert po ustaleniu, że:

     

    - ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane do publicznej wiadomości, tzn.: zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, a także w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

    - upłynął termin nadsyłania ofert.

     

   • Komisja konkursowa przystępuje do oceny ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych określonych w 8 punkcie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert . W razie ich nie spełnienia oferent może uzupełnić braki w ofercie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję konkursową. Jeżeli oferent nie uzupełni braków formalnych w określonym terminie jego oferta nie będzie rozpatrywana.

     

     

     

   • oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu oceny pod względem merytorycznym, uwzględniając kryteria określone w 8 punkcie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osoby dokonujące oceny. Ocena końcowa danej oferty jest sumą obliczoną z ocen łącznych wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę. Ocena końcowa może być wskazaniem dla Komisji w sprawie propozycji o wysokości udzielonej dotacji.

     

     

   • z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji.

     

     

   • Komisja podejmuje decyzję o wyborze oferentów i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji w formie zarządzenia Wójta,

     

     

   • Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi określające wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi a także w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

     

    • nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się
     o przyznanie dotacji,

      

      

    • od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/ łam w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących udział
     w procedurze konkursowej,

      

      

    • nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

      

     • będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

       

       

     • zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

       

    • nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

      

     • będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

       

       

     • zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

       

   • Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi określające wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi a także w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

     

    • nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się
     o przyznanie dotacji,

      

      

    • od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/ łam w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących udział
     w procedurze konkursowej,

      

      

    • nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

      

     • będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

       

       

     • zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

       

    • nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

      

     • będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

       

       

     • zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

       

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

   

    • Ogólne zasady pracy Komisji konkursowej (zwanej dalej Komisją):

      

    • Ogólne zasady pracy Komisji konkursowej (zwanej dalej Komisją):

      

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Załącznik nr 1 do
   Regulaminu prac Komisji konkursowej
   opiniującej oferty złożone w ramach
   otwartego konkursu ofert na realizację
   zadań publicznych w 2012 roku

    

   Oświadczenie

    

    

   Ja niżej podpisany/a , niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 roku z zakresu ,, Udzielanie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2012 roku i wyrównywanie szans tych osób''

    

   Jednocześnie oświadczam, że:

    

    

   Ponadto deklaruję, iż:

    

    

    

   Imię i Nazwisko: Data i podpis:

    

   .......................................................... ..............................................

    

    

   Załącznik nr 2 do

   Data oceny................... Regulaminu prac Komisji konkursowej
   opiniującej oferty złożone w ramach
   otwartego konkursu ofert na realizację
   zadań publicznych w 2012 roku

   ARKUSZ OCEN

    

   Nazwa organizacji składającej ofertę w ramach otwartego konkursu ofert


   L.p.

   Imię i nazwisko osoby oceniającej

   Możliwość

   realizacji

   zadania przez

   oferenta

   (0-5 pkt.)

   Kalkulacja

   kosztów

   realizacji

   zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
   (0-5 pkt.)

   Jakość

   wykonania

   zadania i

   kwalifikacje

   osób, przy udziale których oferent będzie realizował

   (0-5 pkt.)

   Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
   (0-5 pkt.)

   Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
   (0-5 pkt.)

   Realizacja zleconych zadań publicznych, realizowanych przez oferenta w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

   (0-5 pkt.)

    

   1.

    

    

    

    

    

    

    

   Ocena końcowa

   2.

                

   3.

                

   Średnia ocen

                   Podpisy: 1) .....................

   2) .....................

   3) .....................

    

    Wybór przewodniczącego komisji,
   • Komisja przystępuje do rozpatrywania ofert po ustaleniu, że:

     

    - ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane do publicznej wiadomości, tzn.: zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, a także w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

    - upłynął termin nadsyłania ofert.

     

   • Komisja konkursowa przystępuje do oceny ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych określonych w 8 punkcie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert . W razie ich nie spełnienia oferent może uzupełnić braki w ofercie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję konkursową. Jeżeli oferent nie uzupełni braków formalnych w określonym terminie jego oferta nie będzie rozpatrywana.

     

     

     

   • oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu oceny pod względem merytorycznym, uwzględniając kryteria określone w 8 punkcie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osoby dokonujące oceny. Ocena końcowa danej oferty jest sumą obliczoną z ocen łącznych wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę. Ocena końcowa może być wskazaniem dla Komisji w sprawie propozycji o wysokości udzielonej dotacji.

     

     

   • z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji.

     

     

   • Komisja podejmuje decyzję o wyborze oferentów i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji w formie zarządzenia Wójta,

     

     

   • Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi określające wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi a także w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

     

    • nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się
     o przyznanie dotacji,

      

      

    • od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/ łam w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących udział
     w procedurze konkursowej,

      

      

    • nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

      

     • będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

       

       

     • zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

       

    • nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

      

     • będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

       

       

     • zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

       

   • Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi określające wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi a także w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

     

    • nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się
     o przyznanie dotacji,

      

      

    • od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/ łam w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących udział
     w procedurze konkursowej,

      

      

    • nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

      

     • będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

       

       

     • zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

       

    • nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

      

     • będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki,

       

       

     • zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

       

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-04-27 05:18:15
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-04-27 05:28:37
Ostatnia zmiana:2012-04-27 05:30:34
Ilość wyświetleń:811

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij