Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE

  Załącznik

 do Zarządzenia Nr 0050.12.2012

 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

  z dnia 26 marca 2012 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ,, Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2012 roku i wyrównywanie szans tych osób''

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego;

3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 r.  w zakresie ,,Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2012 roku i wyrównywanie szans tych osób''

 IV. Powołanie komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Kazimierz Biskupi powoła dwóch pracowników Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi  i jednego  przedstawiciela  spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów. Spośród członków komisji Wójt powoła przewodniczącego.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi Plac Wolności 1,  w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r. do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

 Wójt           

 / -/  Janusz Puszkarek

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/ PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

Imię i Nazwisko kandydata na członka komisji :

Telefon kontaktowy :

1.Nazwa organizacji/ podmiotu

   (nr KRS):

2.Funkcja:

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej dotyczącego konkursu z zakresu:

,, Udzielenie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2012 roku i wyrównywanie szans tych osób''

Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1998r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.

Podpis kandydata na członka komisji :

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach  komisji konkursowej.

Zgłaszamy w/w kandydata jako reprezentację naszej organizacji / podmiotu na członka komisji konkursowej.

Podpis i pieczęcie członków Zarządu  organizacji/ podmiotu:

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-04-03 15:20:53
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-04-03 15:26:45
Ostatnia zmiana:2012-04-03 15:26:49
Ilość wyświetleń:957
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij