Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE

       Kazimierz Biskupi, 07.11.2011 r.

INŚ.6220.7.2011

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam strony postępowania, że zostało o wydaniu postanowienia z 07.11.2011 r. znak: INŚ.6220.7.2011 r. w sprawie zawieszenia postępowania      w  sprawie wniosku  z dnia  17.08.2011 r. KWE  Sp. z o.o. ul. 600 – lecia,  62-540 Kleczew o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie parku elektrowni wiatrowych ”Kazimierz Biskupi” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 72 MW zlokalizowanego na terenie obrębów geodezyjnych Nieświastów, Komorowo – gmina Kazimierz Biskupi, oraz obrębu Słaboludz – gmina Kazimierz Biskupi

 

 

 

PO S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

                                                             

                                                            postanawiam

 

zawiesić postępowanie w  sprawie wniosku  z dnia  17.08.2011 r. KWE  Sp. z o.o.           ul. 600 - lecia  62-540 Kleczew o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie parku elektrowni wiatrowych ”Kazimierz Biskupi” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 72 MW zlokalizowanego  na działkach o nr ewidencyjnych:

 

Obręb

Numery działek

Nieświastów

199/7, 199/6, 197, 196/3, 195/2, 195/1, 321/1, 321/2, 322, 220, 219, 196/4, 196/1, 319, 320, 194, 327, 328, 199/14, 191, 189, 186, 192, 199/3, 199/4, 199/11, 206, 199/2, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 185, 193, 187, 206, 199/12, 199/14, 199/16, 199/15, 211/4, 211/1, 199/17, 210/1, 211/5, 210/5, 210/4, 211/3, 210/3, 211/6 , 209, 208, 205/1, 205/2

Komorowo

381, 90/5, 95/3, 95/2, 95/1, 103/2, 106/5, 106/4, 106/3, 109/3, 109/2, 109/1, 106/1, 103/1, 112/2, 112/1, 115/2, 115/1, 91/3, 91/4, 79/3, 92, 93, 104, 105, 110, 111, 180, 159, 160, 161, 162, 163, 164/3, 164/1, 164/4, 165, 166/2, 166/1, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1, 403/4, 403/3, 403/1, 180/1, 146/2, 395, 145/3, 145/2, 145/1, 144/3, 144/8, 394/4, 386, 141/3, 141/2, 140/2, 138/2, 137/8, 136/4, 137/7, 146/1, 138/4, 385, 139/2, 139/3, 147/1, 148/1, 149/1, 150, 151/1, 152/1, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 157, 140/1, 141/1, 434, 144/7, 145/7, 144/5, 394/1, 141/5, 140/7, 140/8, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210, 211/4, 211/5, 211/3, 211/1, 212/1, 396, 399/1, 229/2, 229/1, 232/1, 400/1, 232/2, 397, 401/1, 398, 402/1, 405/1, 404/1, 251/6, 405/3, 422/1, 422/2, 247/1, 250/1, 251/1, 251/4, 252/1, 253/3, 253/6, 253/4, 255, 256, 254/3, 257, 258, 259/1, 261, 262, 264, 267/1, 260/1, 260/4, 268/3, 268/7, 384, 267/4, 266/2, 266/1, 263/3, 263/1, 265/1, 265/2, 383, 421/6

Stefanowi

313, 68/7, 66/10, 66/5, 66/11, 66/3, 65/4, 65/1, 64/4, 64/1, 63/4, 63/1, 62/4, 62/1, 61/4, 61/1, 60, 35/1, 35/2, 34/1, 34/4, 34/3, 33/1, 27/2, 28/4, 28/2, 29/4, 30/4, 28/7, 27/1, 28/1, 28/6, 28, 29/3, 29/1, 30/1, 30/3, 31, 32, 49, 48, 47, 46, 45/2, 45/1, 43/2, 44/6, 44/7, 44/4, 44/3, 44/5, 42/2, 42/1, 41/2, 41/1, 40/2, 40/1, 39/2, 39/1, 38/2, 38/1, 37, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57/2, 57/1, 58, 59, 70, 71/1, 72/2, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 207, 183, 184, 69/2, 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/4, 76/6, 316, 96/2, 94, 91/1, 179/1, 100/7, 143/13, 208, 314, 212/1, 212/2, 209, 101/3, 98/2, 99/3, 132/8, 131/4, 127/4, 126/3, 121/3, 119/2, 111/3, 109/4, 110, 103/2, 102/4, 26, 5/7, 6/1, 6/5, 9/3, 6/4, 5/4, 5/5, 9/6

 9/5, 5/3, 4/1, 6/3, 10, 8, 15, 14, 16, 19, 4/2, 18/1, 18/2,20, 21/1, 22/1, 21/2, 22/2, 23

Słaboludz

321, 312, 313, 322, 323, 324, 300, 301, 302, 299

 

 

do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.

 

                                                  U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 17.08.2011 r. KWE  Sp. z o.o. ul. 600 - lecia  62-540 Kleczew  złożyła wniosek                      o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. budowa parku elektrowni wiatrowych ”Kazimierz Biskupi” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 72 MW.

Planowane przedsięwzięcie  należy do grupy przedsięwzięć  określonych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) dla których   przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.    

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy  pismem znak INŚ.6220-7/2011 z dnia 25.08.2011 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie  o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS-72/2/1-68/11 z dnia 12.09.2011 r. (14.09.2011 r. data wpływu) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) biorąc pod  uwagę lokalizację i charakter przedsięwzięcia.


Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) pismem znak INŚ.6220.7.2011 z dnia 25.08.2011 r. zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-II.4240.473.2011.PS dnia 14.09.2011 r. (19.09.2011 r. data wpływu) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko oraz że raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia poza obszarami wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Wójt Gminy  Kazimierz Biskupi postanowieniem  z dnia 28.09.2011 r. znak INŚ. 6220.7.2011 nałożył na inwestora KWE  Sp. z o.o. ul. 600 – lecia,  62-540 Kleczew obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla   wnioskowanego przedsięwzięcia.

W tym stanie rzeczy zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania zgodnie z art. 63 ust. 5  ww. ustawy.


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Na niniejsze postanowienie  zażalenie  nie przysługuje.

 

 

 

Ukazuje się:

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupi

2. Tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy i Miasta Kleczew

3.Tablica ogłoszeń w m. Nieświastów, w m. Komorowo i  Stefanowo

4.www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                       

 

 

 

 Z up. Wójta Gminy

/-/  Mikołaj  Lalik 

Kierownik Referatu

Inwestycji, Ochrony

Środowiska  i Gospodarki Gruntami

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2011-11-15 13:32:12
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2011-11-15 13:34:06
Ostatnia zmiana:2011-11-15 13:34:18
Ilość wyświetleń:1012

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij