Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „ Programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2010r. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „ Programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2010r.
 1.Cel konsultacji.
 Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2.Przedmiot konsultacji.
 Przedmiotem konsultacji jest „ Program współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
 3.Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
 Konsultacje rozpoczynają się dnia 25.10.2011 r., a kończą dnia 14.11.2011r.
 4.Forma konsultacji.
 Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii o przedmiocie konsultacji.
 Pisemne opinie należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do Sekretariatu Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1 z zachowaniem terminu wskazanego w pkt. 3 (opinie, które wpłyną do Sekretariatu po terminie nie będą rozpatrywane).
 5.Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

 PROJEKT
 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012


 I. WSTĘP
 Ilekroć w niniejszym programie mówi się o;
 1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U.
 z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
 2) Zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
 3) Organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4) Programie – należy przez to rozumieć „ Program współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie na rok 2012”,
 5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kazimierz Biskupi,
 6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kazimierz Biskupi,
 7) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kazimierz Biskupi,
 8) Komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową, którą Wójt Gminy Kazimierz Biskupi powołuje w drodze Zarządzenia w celu opiniowania złożonych ofert.
 9) UG – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kazimierz Biskupi,
 10) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,
 11) stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Gminy Kazimierz Biskupi www.kazimierz-biskupi.pl


 II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie.
 2. Celami szczegółowymi Programu są:
 1) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
 2) intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży,
 3) wsparcie osób najuboższych,
 4) wzmocnienie potencjału organizacji,
 5) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

 III. ZASADY WSPÓŁPRACY
 Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
 1. Pomocniczości – oznacza to, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
 2. Suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą
 a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
 i niezależności w swojej działalności statusowej,
 3. Partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
 4. Efektywność – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,
 5. Uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywania działań zarówno przez podmioty publiczne jak niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
 6. Jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy
 z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe
 w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowanych decyzji.
 IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:
 1. Realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
 2. Określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.

 V. FORMY WSPÓŁPRACY
 Współpraca Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami ma charakter finansowy oraz pozafinansowy:
 1. Współpraca o charakterze finansowym polega na:
 1) Zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, w formie powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 2) Zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, w formie powierzenia lub wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. Współpraca o charakterze pozafinansowym polega na :
 1) Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach (poprzez publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej oraz w BIP, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie);
 2) Konsultowaniu z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowiących przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 3) Tworzeniu w miarę potrzeb przez organy Gminy wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Gminy;
 4) Pomocy w organizacji środków transportu do przewozu osób
 i materiałów związanych z wykonaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej;
 5) Doradztwie i udzieleniu przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;
 6) Udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania;
 7) Wspieraniu przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom;
 8) Organizacji wspólnych konferencji i seminariów,
 9) Wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społecznych i planowanie działań służących ich zaspakajaniu;
 10) Wzajemnym wykorzystaniu wiedzy specjalistów pracujących
 w samorządzie i organizacji;
 11) Udzielanie w miarę możliwości, bezpłatnych porad prawnych dla organizacji pozarządowych;
 12) Promowaniu przez samorząd działalności organizacji i pomocy
 w tworzeniu jej dobrego wizerunku.

 VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Pomoc społeczna w zakresie wspierania żywnością rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

 VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
 1. Niniejszy Program współpracy obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
 2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert.

 VIII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert odbywa się na zasadach określonych w art. 13 ustawy.
 2. Wójt może zlecić organizacji realizację zadania publicznego – na wniosek tej organizacji – z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19 ustawy.
 3. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania określone w pkt. V Programu.

 IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 W 2012 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 120.000,- zł. Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2012.

 X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 1. Realizacją Programu zajmuje się Referat Ogólnospołeczny i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje pracownik Referatu Ogólnospołecznego i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, które przedstawia Wójtowi.
 3. Realizacja Programu jest poddawana ewaluacji rozumianej jako planowe działania, mające na celu ocenę realizacji wykonania Programu.
 4. Ustala się następujące wskaźniki ewaluacji Programu:
 1) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 2) Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
 3) Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
 4) Liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
 5) Wysokość kwot udzielonych dotacji na poszczególne zadania,
 6) Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań.

 XI. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI
 Roczny Program z organizacjami został opracowany przez pracowników UG Kazimierz Biskupi. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami zgodnie z Uchwałą tj. projekt Programu został zamieszczony w BIP oraz na stronie internetowej w terminie od…… do………. Konsultacje miały formę wyrażenia pisemnej opinii o przedmiocie konsultacji. Pisemne opinie należało składać osobiście lub przesłać pocztą do Sekretariatu UG Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1 z zachowaniem ww. terminu. Sprawozdanie z konsultacji, zawierające stanowisko Wójta do złożonych opinii zostało zamieszczone w BIP oraz na stronie internetowej.

 XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 1. Jednorazowo, w związku z ogłaszanymi konkursami ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Wójt powołuje Komisję.
 2. W skład Komisji wchodzą:
 1) Dwóch pracowników UG wskazanych przez Wójta Gminy,
 2) Jedna osoba reprezentująca organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,
 3) Na wniosek pracownika UG w skład Komisji mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 3. Osoby, o których mowa w pkt. 2 ust. 3 są zgłaszane przez organizacje. Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji określa Wójt w zarządzeniu.
 4. W ocenie oferty, złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
 5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
 6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
 Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący komisji.
 W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zarządzić inny tryb pracy Komisji.
 7. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
 8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu.
 W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 9. Rozstrzygnięcia Komisji nie są wiążące dla Wójta.
 10. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

 XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
 2. Wójt Gminy Kazimierz Biskupi w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku przedłoży Radzie sprawozdania z realizacji Programu.
 3. Sprawozdanie zostanie opublikowane w BIP na stronie internetowej.

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2011-10-25 10:27:14
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2011-10-25 10:27:35
Ostatnia zmiana:2011-10-31 08:27:00
Ilość wyświetleń:1167

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij