Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, dn. 28.09.2011 r.

INŚ. 6220.7.2011

POSTANOWIENIE

Na postawie art. 63 ust.1 i ust. 4, art. 65 ust. 2 z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie co o oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych „Kazimierz Biskupi” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 72 MW, zlokalizowanego na terenie obrębów Nieświastów, Komorowo, Stefanowo gmina Kazimierz Biskupi oraz Słaboludz gmina Kleczew

postanawiam

I.Nałożyć na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych „Kazimierz Biskupi” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 72 MW, zlokalizowanego na terenie obrębów Nieświastów, Komorowo, Stefanowo gmina Kazimierz Biskupi oraz Słaboludz gmina Kleczew na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 199/7, 199/6, 197, 196/3, 195/2, 195/1, 321/1, 321/2, 322, 220, 219, 196/4, 196/1, 319, 320, 194, 327, 328, 199/14, 191, 189, 186, 192, 199/3, 199/4, 199/11, 206, 199/2, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 185, 193, 187, 206, 199/12, 199/14, 199/16, 199/15, 211/4, 211/1, 199/17, 210/1, 211/5, 210/5, 210/4, 211/3, 210/3, 211/6 , 209, 208, 205/1, 205/2 położonych
w obrębie geodezyjnym Nieświastów, 381, 90/5, 95/3, 95/2, 95/1, 103/2, 106/5, 106/4, 106/3, 109/3, 109/2, 109/1, 106/1, 103/1, 112/2, 112/1, 115/2, 115/1, 91/3, 91/4, 79/3, 92, 93, 104, 105, 110, 111, 180, 159, 160, 161, 162, 163, 164/3, 164/1, 164/4, 165, 166/2, 166/1, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1, 403/4, 403/3, 403/1, 180/1, 146/2, 395, 145/3, 145/2, 145/1, 144/3, 144/8, 394/4, 386, 141/3, 141/2, 140/2, 138/2, 137/8, 136/4, 137/7, 146/1, 138/4, 385, 139/2, 139/3, 147/1, 148/1, 149/1, 150, 151/1, 152/1, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 157, 140/1, 141/1, 434, 144/7, 145/7, 144/5, 394/1, 141/5, 140/7, 140/8, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210, 211/4, 211/5, 211/3, 211/1, 212/1, 396, 399/1, 229/2, 229/1, 232/1, 400/1, 232/2, 397, 401/1, 398, 402/1, 405/1, 404/1, 251/6, 405/3, 422/1, 422/2, 247/1, 250/1, 251/1, 251/4, 252/1, 253/3, 253/6, 253/4, 255, 256, 254/3, 257, 258, 259/1, 261, 262, 264, 267/1, 260/1, 260/4, 268/3, 268/7, 384, 267/4, 266/2, 266/1, 263/3, 263/1, 265/1, 265/2, 383, 421/6 położonych w obrębie geodezyjnym Komorowo, 313, 68/7, 66/10, 66/5, 66/11, 66/3, 65/4, 65/1, 64/4, 64/1, 63/4, 63/1, 62/4, 62/1, 61/4, 61/1, 60, 35/1, 35/2, 34/1, 34/4, 34/3, 33/1, 27/2, 28/4, 28/2, 29/4, 30/4, 28/7, 27/1, 28/1, 28/6, 28, 29/3, 29/1, 30/1, 30/3, 31, 32, 49, 48, 47, 46, 45/2, 45/1, 43/2, 44/6, 44/7, 44/4, 44/3, 44/5, 42/2, 42/1, 41/2, 41/1, 40/2, 40/1, 39/2, 39/1, 38/2, 38/1, 37, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57/2, 57/1, 58, 59, 70, 71/1, 72/2, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 207, 183, 184, 69/2, 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/4, 76/6, 316, 96/2, 94, 91/1, 179/1, 100/7, 143/13, 208, 314, 212/1, 212/2, 209, 101/3, 98/2, 99/3, 132/8, 131/4, 127/4, 126/3, 121/3, 119/2, 111/3, 109/4, 110, 103/2, 102/4, 26, 5/7, 6/1, 6/5, 9/3, 6/4, 5/4, 5/5, 9/6,  9/5, 5/3, 4/1, 6/3, 10, 8, 15, 14, 16, 19, 4/2, 18/1, 18/2,20, 21/1, 22/1, 21/2, 22/2, 23 położonych w obrębie Stefanowo, 321, 312, 313, 322, 323, 324, 300, 301, 302, 299 położonych w obrębie Słaboludz,

 

II.Określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w następujący sposób:

1.Zobowiązać do przedłożenia pełnych danych zawartych w art. 66 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także uwzględnić opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o:

 

1)Opis w zakresie ochrony przyrody:

- elementów przyrodniczych środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 roku Nr 151,
poz. 1220 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy i ptaków. Opis winien zawierać podstawowe parametry lokalnych populacji, które pozwolą ocenić skalę i sposób wykorzystywania omawianego terenu przez awifaunę i chiropterofaunę. Dane należy sporządzić na postawie aktualnych, szczegółowych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk występujących na terenie, obejmujących m.in. okres wegetacyjny roślin, okres lęgowy, okres migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt. Zalecane jest aby raport zawierał wyniki rocznego monitoringu przedrealizacyjnego ptaków
i nietoperzy w celu uzyskania informacji o składzie gatunkowym i liczebności awifauny
i chiropterofauny w cyklu rocznym, natężeniu i sposobie wykorzystywania przestrzeni przez ptaki i nietoperze. Raport winien zostać sporządzony na podstawie metod określonych zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniach Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008  „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki”, Porozumienia dla ochrony nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”,

- metod wykorzystywanych do zebrania ww. danych,

- terenu w obrębie planowanej farmy wiatrowej uwzględniając ukształtowanie, sposób użytkowania terenu, krajobraz, wody powierzchniowe, położenie kompleksów leśnych, szpalerów drzew, terenów podmokłych,

- oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze na etapie budowy, eksploatacji
i likwidacji z uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze, a także płazy wraz z ocena wpływu na obszary chronione położone w otoczeniu inwestycji,

- przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na ww. elementy, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-
i długoterminowe, stałe, chwilowe oddziaływanie na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia,

- metod prognozowania, które zostały zastosowane przez wnioskodawcę,

- przewidywanych działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie ze wskazaniem działań minimalizujących, ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko. Działania minimalizujące lub rekompensujące winny zostać przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca, sposobu ich wykonania,

Przedstawienie zagadnień związanych z występowaniem gatunków objętych ochroną oraz ich siedlisk w formie graficznej. Propozycję ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu porealizacyjnego inwestycji z podaniem metod i harmonogramu.

 

2)Opis z zakresu ochrony przed hałasem:

- Określenie parametrów akustycznych pracującej pojedynczej turbiny,
z uwzględnieniem najwyższego możliwego poziomu mocy akustycznej,

- Wskazanie lokalizacji planowanych turbin, dla których wykonana została analiza akustyczna, w jednym z aktualnie obowiązujących  układów współrzędnych określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz.821). W przypadku przewidywania niewielkiej zmiany lokalizacji turbiny na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, wskazanie wielkości przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych w oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację ze względu na wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny w ww. układzie odniesienia. Dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać ponowną analizę akustyczną i wykazać ponad wszelką wątpliwość, ze zmiana lokalizacji turbin wiatrowych we wskazanym zakresie nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną.

- podanie odległości od najbliżej planowanych lub istniejących w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia turbin wiatrowych,

- analizę ewentualnego skumulowanego oddziaływania hałasu pochodzącego z terenu planowanej inwestycji i inwestycji o podobnym profilu planowanych lub istniejących w jej sąsiedztwie,

- dołączenie informacji z właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanych turbin wiatrowych, ze wskazaniem na rodzaje terenów, o których mowa
w art. 13 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.
Nr 120, poz. 826), w szczególności określenie odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od turbin,

- określenie największej odległości od zespołu elektrowni, dla której przekroczone będą dopuszczalne poziomy hałasu, w odniesieniu do terenów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wyniki należy przedstawić także w formie graficznej w postaci izolinii reprezentujących dopuszczalne poziomy hałasu w odniesieniu do ww. terenów w porze dnia i nocy,

- opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

- przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej oraz graficznej, za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,

- wskazanie na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu lokalizacji każdego ze źródeł hałasu, granic najbliżej położonych terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów,

 

3) Opis z zakresu gospodarki odpadami:

- informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,

- informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów,

 

4) Opis z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi:

- opis sposobu przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem ewentualnych własnych stacji elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci wewnętrznych i sposobu przesyłu wytworzonej energii (linie kablowe, napowietrzne).
W przypadku, gdy planowane jest wykorzystywanie stacji elektroenergetycznych i/lub linii napowietrznych należy ocenić rozkład pól elektrycznego i magnetycznego wokół tych obiektów.

5) Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w tym na elementy przyrodnicze, obejmujące oddziaływanie skumulowane,

6) Analizę możliwych konfliktów społecznych, w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia,

7) Streszczenie w języku niespecjalistycznych informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu,

8) Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

9) Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu,

 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć
w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Inwestor: KWE Sp. z o.o., ul. 600-Lecia 9, 62-540 Kleczew

 

Uzasadnienie

W dniu 17 sierpnia 2011 roku KWE Sp. z o.o., ul. 600-Lecia 9, 62-540 Kleczew wystąpiła z wnioskiem do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych „Kazimierz Biskupi” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 72 MW, zlokalizowanego na terenie obrębów Nieświastów, Komorowo, Stefanowo gmina
Kazimierz Biskupi oraz Słaboludz gmina Kleczew. Planowane przedsięwzięcie wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, ze planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest położony w odległości około 3,2 km obszar PLH300011 Puszcza Bieniszewska. Ponadto w odległości około 3,5 km znajduje się obszar „Jeziora konińskie
i stawy Gosławice”.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tutejszy Urząd pismem z dnia 25.08.2011 r. znak INŚ. 6220.7.2011 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 14 września 2011 roku znak WOO-I.4240.473.2011.PS stwierdził, ze istnieje potrzeba dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na fakt, ze w przedmiotowym przypadku zachodzą uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy. Ponadto określa zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem szczegółowej i wnikliwej analizy aspektów w zakresie ochrony przyrody, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi oraz w zakresie gospodarki odpadami. Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 12 września 2011 roku znak ON.NS-72/2/1-68/11 nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ wydający niniejsze postanowienie wziął pod uwagę uwarunkowania wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201o roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zapisy art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. skalę, charakter, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwa, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystywanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwość związaną z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie w terenie, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, emisję a także opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który podkreślił, że miejsce lokalizacji inwestycji może być potencjalnym miejscem występowania ptaków i nietoperzy.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w terminie
7 dni od daty jego doręczenia (art. 65 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 114 § 1 i 2 Kpa).

Zgodnie z art. 35  § 5 Kpa do tereminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu.

 

Otrzymują:

1. KWE Sp. z o.o., ul. 600-Lecia 9, 62-540 Kleczew

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

3. a/a

 

 

 

 

 

Kierownik Referatu Inwestycji,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

/-/ Mikołaj Lalik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Biskupi, dn. 28.09.2011 r.

INŚ. 6220.7.2011

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póżn. Zm.)zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowieniu w dniu 28.09.2011 roku znak INŚ. 6220.7.2011
w sprawie nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
budowie parku elektrowni wiatrowych „Kazimierz Biskupi” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy
72 MW
, zlokalizowanego na terenie obrębów Nieświastów, Komorowo, Stefanowo gmina Kazimierz Biskupi oraz Słaboludz gmina Kleczew.

 

Lokalizacja:

Województwo-          wielkopolskie

Powiat-                      koniński

Gmina-                      Kazimierz Biskupi, Kleczew

Miejscowość-

199/7, 199/6, 197, 196/3, 195/2, 195/1, 321/1, 321/2, 322, 220, 219, 196/4, 196/1, 319, 320, 194, 327, 328, 199/14, 191, 189, 186, 192, 199/3, 199/4, 199/11, 206, 199/2, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 185, 193, 187, 206, 199/12, 199/14, 199/16, 199/15, 211/4, 211/1, 199/17, 210/1, 211/5, 210/5, 210/4, 211/3, 210/3, 211/6 , 209, 208, 205/1, 205/2 położonych
w obrębie geodezyjnym Nieświastów,

381, 90/5, 95/3, 95/2, 95/1, 103/2, 106/5, 106/4, 106/3, 109/3, 109/2, 109/1, 106/1, 103/1, 112/2, 112/1, 115/2, 115/1, 91/3, 91/4, 79/3, 92, 93, 104, 105, 110, 111, 180, 159, 160, 161, 162, 163, 164/3, 164/1, 164/4, 165, 166/2, 166/1, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1, 403/4, 403/3, 403/1, 180/1, 146/2, 395, 145/3, 145/2, 145/1, 144/3, 144/8, 394/4, 386, 141/3, 141/2, 140/2, 138/2, 137/8, 136/4, 137/7, 146/1, 138/4, 385, 139/2, 139/3, 147/1, 148/1, 149/1, 150, 151/1, 152/1, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 157, 140/1, 141/1, 434, 144/7, 145/7, 144/5, 394/1, 141/5, 140/7, 140/8, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210, 211/4, 211/5, 211/3, 211/1, 212/1, 396, 399/1, 229/2, 229/1, 232/1, 400/1, 232/2, 397, 401/1, 398, 402/1, 405/1, 404/1, 251/6, 405/3, 422/1, 422/2, 247/1, 250/1, 251/1, 251/4, 252/1, 253/3, 253/6, 253/4, 255, 256, 254/3, 257, 258, 259/1, 261, 262, 264, 267/1, 260/1, 260/4, 268/3, 268/7, 384, 267/4, 266/2, 266/1, 263/3, 263/1, 265/1, 265/2, 383, 421/6 położonych w obrębie geodezyjnym Komorowo,

313, 68/7, 66/10, 66/5, 66/11, 66/3, 65/4, 65/1, 64/4, 64/1, 63/4, 63/1, 62/4, 62/1, 61/4, 61/1, 60, 35/1, 35/2, 34/1, 34/4, 34/3, 33/1, 27/2, 28/4, 28/2, 29/4, 30/4, 28/7, 27/1, 28/1, 28/6, 28, 29/3, 29/1, 30/1, 30/3, 31, 32, 49, 48, 47, 46, 45/2, 45/1, 43/2, 44/6, 44/7, 44/4, 44/3, 44/5, 42/2, 42/1, 41/2, 41/1, 40/2, 40/1, 39/2, 39/1, 38/2, 38/1, 37, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57/2, 57/1, 58, 59, 70, 71/1, 72/2, 77, 78, 82, 83, 86, 87, 207, 183, 184, 69/2, 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/4, 76/6, 316, 96/2, 94, 91/1, 179/1, 100/7, 143/13, 208, 314, 212/1, 212/2, 209, 101/3, 98/2, 99/3, 132/8, 131/4, 127/4, 126/3, 121/3, 119/2, 111/3, 109/4, 110, 103/2, 102/4, 26, 5/7, 6/1, 6/5, 9/3, 6/4, 5/4, 5/5, 9/6,  9/5, 5/3, 4/1, 6/3, 10, 8, 15, 14, 16, 19, 4/2, 18/1, 18/2,20, 21/1, 22/1, 21/2, 22/2, 23 położonych w obrębie Stefanowo,

321, 312, 313, 322, 323, 324, 300, 301, 302, 299 położonych w obrębie Słaboludz, gmina Kleczew

W związku z powyższym strony mają możliwość zapoznania się z treścią ww. postanowienia w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, telefon 63 244 77 31 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (tj. od 13 października do 26 października).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Ukazuje się:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim
  2. Urząd Gminy i Miasta Kleczew
  3. Tablica ogłoszeń w m. Nieświastów, Komorowo, Stefanowo-gmina Kazimierz Biskupi,
  4. Informacja w m. przedsięwzięcia,
  5. www.bip.kazimierz-biskupi.pl

 

 

 

 

Kierownik Referatu Inwestycji,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

/-/ Mikołaj Lalik

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2011-09-28 15:37:08
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2011-09-28 15:37:23
Ostatnia zmiana:2011-09-28 15:37:27
Ilość wyświetleń:1187
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij